Številka: 013-15/2020-15
Datum: 31. marec 2021

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

Sklicujem
15. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 15. aprila 2021, ob 18. uri,
v jedilnici Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje z dne, 17. 12. 2020.
Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 14. redne seje z dne, 7. 1. 2021.
Pregled in potrditev zapisnika 5. izredne seje z dne, 9. 3. 2021.
Pregled in potrditev zapisnika 4. izredne seje z dne, 21. 1. 2021.

 

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče Statutarno pravne komisije

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Logatec, II. Obravnava
Predlagatelj: Berto Menart, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Predlog Odloka o mladini v občini Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto MENARD, župan
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Logatec (OPN-UPB2), ODLOČANJE BREZ OBRAVNAVE (tretji odstavek 98. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo)
Predlagatelj: Statutarno pravna komisija
Poročevalca: Jasna Vodnik Uršič, predsednica Statutarno pravne komisije
Andrej Vrhunc, direktor občinske uprave
MDT: Statutarno pravna komisija

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec,
I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Janja Masle, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih

8. Predlog sklepa o mnenju Občine Logatec k osnutkom pokrajinske zakonodaje, dopis Občine Cerknica
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Rudolf Leban, višji svetovalec III
MDT: Statutarno pravna komisija

9. Predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih
občine Logatec
Predlagatelj: Berto MENARD, župan
Poročevalki: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja
Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

10. Predlog sprejetje sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Logatec
Predlagatelj: Berto MENARD, župan
Poročevalec: Sebastjan Cvetrežnik, višji svetovalec III
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

11. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v
enoti urejanja prostora z oznako ZI-45 v občini Logatec – ID: 2127

Priloge

Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh., Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

12. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega stavbnega
zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako VR-31 v občini Logatec – ID: 1659

Priloge

Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh, Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

13. Predlog sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja
Predlagatelj: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Sklep o sprejemu poslovnega načrta javnega podjetja komunalno podjetje Logatec d. o. o. za
leto 2021, soglasju h zadolžitvi za nakup premične naprave za sušenje blata in soglasju k izdaji
poroštva h zadolžitvi
Predlagatelj: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

15. Odgovor na svetniško vprašanje g. Zorana Mojškerca – Grajska cesta
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, višji svetovalec III
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

16. Vloga občana: Izgradnja nadomestne knjižnice
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, višji svetovalec III
MDT: Komisija za vloge in pritožbe občanov

17. Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Trate v letu 2019 – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: Špela Tomić, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

18. Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Hotedršica v letu 2019 – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: Špela Tomić, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

19. Nadzor nad občinskim financiranjem Glasbene šole Logatec za leto 2019 – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: Jurij Švajncer, predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec

20. Oskrba s pitno vodo v občini Logatec – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: prof. dr. Anton Gosar, član Nadzornega odbora Občine Logatec

21. Nadzor nad združljivostjo funkcij direktorja Komunalnega podjetja Logatec, d. o. o., s funkcijo
člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Marjetica Koper, d. o. o. – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: Špela Tomić, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

22. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo oizvrševanju sklepov sprejetih na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na nadaljevanju 14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 4. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.