Občina Logatec je kot organ javnega sektorja zavezanec za posredovanje informacij, s katerimi razpolaga. Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora ravnati skladno s postopkom, ki ga predvideva Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahtevo za dostop do informacije javnega značaja se lahko poda ustno ali pisno, vendar pa ZDIJZ odreka pravno varstvo, če je zahteva vložena ustno. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti, in določiti, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopija ali prepis). V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve, kar pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnega koli drugega interesa niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti. Občina Logatec zaračuna strošek posredovanja informacij javnega značaja, če ta preseže vrednost 20 EUR.
 
Postopek vodi uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja. Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak naredi le uradni zaznamek. Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. Tako se prosilcu omogoči, da proti odločitvi organa uporabi pravno sredstvo. 
  
Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. V pritožbenem postopku odloča Informacijski pooblaščenec. (povzeto po www.mju.gov.si)

Seznam vseh zavezancev za dostop do informacij javnega značaja je razviden iz registra zavezancev za informacije javnega značaja

Spletna objava javnih odprtih podatkov na enem mestu je omogočena preko Portala NIO

Na spletni strani MJU najdete številne povezave do spletnih strani, kjer so objavljene evidence javnih podatkov.

Informacije javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb in pogodb o javno – zasebnem partnerstvu so objavljene na Portalu javnih naročil.

Prostorski podatki Občine Logatec so javno dostopni preko aplikacije prostorsko informacijskega sistema občin – PISO

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za dostop do informacij javnega značaja:
Darja Kavčič, inšpektor – svetnik

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec 
01/ 759 06 00
obcina.logatec@logatec.si

Berto Menard, župan
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec 
01/ 759 06 00
obcina.logatec@logatec.si