Karta krajevnih skupnosti občine Logatec

Krajevna skupnost Hotedršica

KS HOTEDRŠICA
Hotedršica 64, 1372 Hotedršica
Telefon: 051 611 008
e-pošta: kshotedrsica@obcina-logatec.si

predsednik: Ivan Špacapan
člani: Andraž Kranjc, Aleksander Rupnik, Jožica Rupnik, Barbara Požar Vavken, Klavdija Nagode Celarec, Ivan Brus

Krajevna skupnost Hotedršica obsega:

Hotedršica
Gručasto naselje leži ob cesti Kalce-Godovič. Nastalo je na kraškem ravniku. Ob naselju teče potok Hotenjka, ki ponika v požiralnike na jugozahodnem robu naselja. Zaradi naplavin so zemljišča v bližini vasi primerna za poljedelstvo. Na dolomitnem Rovtarskem hribovju nad vasjo so travniki, v večjem delu ravnika pa iglasti gozdovi. V starem delu naselja stoji župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika. Naselje pa se z novimi hišami širi na dolomitna pobočja proti vasi Ravnik.

Novi svet
Razloženo naselje samotnih kmetij leži na gozdnih jasah Hotenjskega podolja, jugozahodno od ceste Kalce – Hotedršica, kamor seže severovzhodni rob Hrušice. V okolici prevladuje močno zakrasel in gozdnat vrtačast svet s številnimi manjšimi jamami in brezni. Po ustnem izročilu naj bi Novi Svet ustanovila Marija Terezija, in sicer na prošnjo hotenjskih pastirjev, ki so prosili za dovoljenje, da si v gozdnatem predelu med Kalcami in Godovičem naredijo domove. Marija Terezija naj bi ob tem primeru izrekla: “Če zmorete tukaj živeti, pa si naredite novi svet zase.” 

Ravnik pri Hotedršici
Ravnik pri Hotedršici je razloženo naselje z gručastim jedrom, ki leži na jugozahodnem delu Rovtarskega hribovja. 
Posamezne domačije so preurejene v počitniške hišice. Slabo rodovitna plitva prst na dolomitu je primerna le za travnike in pašnike, ki so podlaga za živinorejo.
Na vrhu vzpetine (674 m) stoji cerkev sv. Barbare.

Žibrše
Žibrše so naselje samotnih kmetij, raztresenih po slemenih in dolomitnem grapastem svetu v južnem delu Rovtarskega hribovja. 
Naselje leži med Hotedršico in Logatcem, v porečjih ponikalnic Logaščice in Hotenjke. Ob potoku Reka in ob Črnem potoku so številni mlini in zajetja za logaški vodovod. 
Na plitvih dolomitnih tleh prevladujejo travniki in pašniki. Njiv skoraj da ni. Precej vaščanov dela v Logatcu. V zadnjem času je tu zraslo več počitniških hiš.

Krajevna skupnost Laze-Jakovica

KS LAZE – JAKOVICA
Laze 57, 1370 Logatec
Telefon: 031 352 808
e-pošta: kslazejakovica@obcina-logatec.si

predsednik: Boleslav Kermavnar
člani: Klementina Zabukovec, Grega Škulj, Borut Čuk, Matija Okroglič, Simon Gombač, Nežika Kranjc

Krajevna skupnost obsega naselja:

Laze
Naselje Laze leži na vzhodnem robu Planinskega polja, pod avtocesto in železnico Ljubljana-Postojna. Železniška postaja v Lazah je dobila ime po Planini, čeprav je ta na drugi strani Planinskega polja. 
V okolici so številni ponori reke Unice ter več kraških jam. Med njimi Najdena jama, Logarček, Mačkovica, Vranja in Skednena jama. 
Nad vasjo se širi gozdnat Logaški ravnik s številnimi udornicami, ki nakazujejo podzemni tok reke Ljubljanice. Med njimi je najbolj znana Laška Kukava.

Jakovica
Gručasto naselje leži nad dnom Planinskega polja, na zahodnem pobočju osamelega Jakovškega griča (506 m).
Na pobočjih so sadovnjaki in njive, travniki pa na občasno poplavljenem Planinskem polju.

Krajevna skupnost Log-Zaplana

KS LOG – ZAPLANA
Zaplana – del 58b, 1373 Rovte
Telefon: 041 922 968
e-pošta: kslogzaplana@obcina-logatec.si

predsednik: Matjaž Merlak
člani: Matic Marinč, Dejan Petkovšek, Vanja Trpin, Blaž Marinč

Krajevna skupnost obsega naselja:

del Petkovca
Petkovec je naselje, ki ga sestavljajo številni zaselki, ter samotne kmetije. Naselje leži na vzhodu Rovtarskega hribovja, med Rovtami in Zaplano, vzhodno od ceste Logatec-Žiri. 
Prebivalci se večinoma preživljajo z živinorejo in gozdarstvom. V kraju je cerkev sv. Hieronima.

del Zaplane 
V Logaško občino sega le manjši del razloženega naselja Zaplana na jugovzhodu Rovtarskega hribovja. Drugi del naselja pa pripada vrhniški občini. Na rimsko dobo spominjajo še vedno vidni sledovi Ajdovskega zidu na Jerinovem griču pri istoimenskem zaselku.

Krajevna skupnost Naklo

KS NAKLO
Notranjska cesta 4, 1370 Logatec
Telefon: 041 217 128
e-pošta: ksnaklo@obcina-logatec.si

predsednik: Tomaž Šen
člani: Monika Rudolf, Ivana Podjed, Anže Zorman, Boris Čičmirko, Aljoša Peček, Andrej Grom


KS Naklo obsega del Logatca in del Zaplane:

Logatec
Mestno naselje je nastalo na kraškem polju v osrednjem delu Logaške kotline. Kraji Blekova vas, Cerkovska vas, Gorenja vas, Čevica, Brod, Vas, Martinj hrib in Mandrge so se do leta 1980 združevali v Gorenji in Dolenji Logatec. 
Danes je Logatec enotno naselje. Skozenj poteka cesta Ljubljana- Postojna, od katere se tu odcepijo ceste proti Žirem in Cerknici, v bližnjih Kalcah pa proti Idriji in čez Hrušico v Vipavsko dolino. 
V Logatcu in njegovi okolici je veliko zanimivih kraških pojavov. Med njimi izstopa jama Gradiščnica, sredi naselja pa je ponorno brezno Jačka.

Zaplana
V Logaško občino sega le manjši del razloženega naselja Zaplana na jugovzhodu Rovtarskega hribovja. Drugi del naselja pa pripada vrhniški občini. Na rimsko dobo spominjajo še vedno vidni sledovi Ajdovskega zidu na Jerinovem griču pri istoimenskem zaselku.

Krajevna skupnost Rovte

KS ROVTE
Rovte 100, 1373 Rovte
Telefon: 040 219 619
e-pošta: ksrovte@obcina-logatec.si

predsednik: Jure Berzelak
člani: Ken Jurca, Gregor Žakelj, Viktor Trček, Niko Skvarča, Jože Leskovec, Veronika Logar

Krajevna skupnost Rovte obsega:

Rovte
Rovte so razloženo naselje z gručastim jedrom ter številnimi okoliškimi zaselki in samotnimi kmetijami, ki ležijo na valoviti planoti sredi Rovtarskega hribovja, med Žirovsko kotlinico in Logaško kotlino. Po slemenu poteka razvodnica med ponikalnico Rovtarico in rečico Sovro. Po slemenu okoli vaškega jedra z baročno župnijsko cerkvijo sv. Mihaela, šolo, trgovino in gostilno, se širi novejši del naselja. 

Petkovec
Petkovec je naselje, ki ga sestavljajo številni zaselki, ter samotne kmetije. Naselje leži na vzhodu Rovtarskega hribovja, med Rovtami in Zaplano, vzhodno od ceste Logatec-Žiri. 
Prebivalci se večinoma preživljajo z živinorejo in gozdarstvom. V kraju je cerkev sv. Hieronima.

Praprotno Brdo
Praprotno Brdo je razloženo naselje, ki leži v severnem delu povirja rečice Sovre. Sestavljajo ga samotne kmetije ter zaselka Logarše in Praprotno Brdo s cerkvijo sv. Nikolaja iz 15. stoletja. Kmetije so večinoma na obeh slemenih ali na uravnanem apnenčastem svetu. 

Krajevna skupnost Tabor

KS TABOR
Tržaška cesta 152, 1370 Logatec
Telefon: 051 217 719
e-pošta: kstabor@obcina-logatec.si

predsednik: Blaž Kranjc
člani: Mateja Jemec Tomazin, Jaka Jaklič, Nejc Klevišar, Gordana Pirc, Manca Rudolf, Nataša Šemrov

Krajevna skupnost Tabor obsega naselja:

Logatec – Gorenji Logatec
Mestno naselje je nastalo na kraškem polju v osrednjem delu Logaške kotline. Kraji Blekova vas, Cerkovska vas, Gorenja vas, Čevica, Brod, Vas, Martinj hrib in Mandrge so se do leta 1980 združevali v Gorenji in Dolenji Logatec. 
Danes je Logatec enotno naselje. Skozenj poteka cesta Ljubljana- Postojna, od katere se tu odcepijo ceste proti Žirem in Cerknici, v bližnjih Kalcah pa proti Idriji in čez Hrušico v Vipavsko dolino. 
V Logatcu in njegovi okolici je veliko zanimivih kraških pojavov. Med njimi izstopa jama Gradiščnica, sredi naselja pa je ponorno brezno Jačka.

Grčarevec
Grčarevec je gručasto naselje, ki leži ob stari cesti Ljubljana-Postojna. Nahaja se na severnem robu Planinskega polja, med Mesarjevim hribom (795 m) in Lanskim vrhom (582 m). 
Pod vasjo se občasno pojavijo kraški izviri, v okolici pa so tudi številna brezna in kraške jame. V vasi stoji cerkev sv. Luke.

Kalce
Obcestno naselje leži na prehodu Logaškega polja v Hotenjsko podolje. Na koncu strnjenega naselja se odcepita cesti proti Postojni in Idriji ter cesta, ki preko Hrušice pelje v Vipavsko dolino. 
Posamezne samotne kmetije so na pobočjih bližnje visoke kraške planote Hrušica. Manjše naselje počitniških hišic pa se nahaja pod Andrejevim gričem (572 m).

Žibrše
Žibrše so naselje samotnih kmetij, raztresenih po slemenih in dolomitnem grapastem svetu v južnem delu Rovtarskega hribovja. 
Naselje leži med Hotedršico in Logatcem, v porečjih ponikalnic Logaščice in Hotenjke. Ob potoku Reka in ob Črnem potoku so številni mlini in zajetja za logaški vodovod. 
Na plitvih dolomitnih tleh prevladujejo travniki in pašniki. Njiv skoraj da ni. Precej vaščanov dela v Logatcu. V zadnjem času je tu zraslo več počitniških hiš.

Krajevna skupnost Trate

KS TRATE
Medvedje Brdo 9, 1373 Rovte
Telefon: 041 518 374
e-pošta: kstrate@obcina-logatec.si

predsednik: Miran Mlinar
člani: Peter Gladek, Gregor Mlinar, Helena Cigale, Mateja Skočir, Sara Mlinar, Tanja Laknar


Krajevna skupnost Trate zajema naselja:

Medvedje Brdo
Medvedje Brdo je razloženo naselje, ki leži med Godovičem in Rovtami. 
Zaselki, ki ga sestavljajo so Pikelca, Potok, Trate, Lanovše, Veharše, Gladki Grič, Kamnikov Grič in Medvedje Brdo s cerkvijo sv. Katarine. 
Tu so nekoč stale fužine, za katere so bobovec kopali v neposredni bližini. Poleg kmetije pri Pesku so menda ohranjene dinozavrove stopinje.

Rovtarske Žibrše 
Rovtarske Žibrše so razloženo naselje, ki ga sestavljajo manjši zaselki in samotne kmetije. Njiv je malo, prevladujejo travniki, pašniki ter gozd. 
Zaposleni vaščani se večinoma vozijo na delo v Logatec in Žiri.

Krajevna skupnost Vrh Sv. Treh Kraljev

KS VRH SVETIH TREH KRALJEV
Vrh Sv. Treh Kraljev 19, 1373 Rovte
Telefon: 041 966 565
e-pošta: ksvrhsvetihtrehkraljev@obcina-logatec.si

predsednik: Janez Krvina
člani: Blaž Jelovčan, Boštjan Mivšek, Petra Pagon, Miha Alič, Katja Hribernik, Marija Jelovčan

Krajevna skupnost zajema naselja:

Hleviše
Hleviše so naselje samotnih kmetij, ki leži na zahodnem pobočju Vrha svetih Treh kraljev (884 m), nad dolino rečice Sovre. 
Na dolomitu in apnencu prevladuje neporasel in vrtačast, na nekarbonatnih kamninah pa strm, grapast in z gozdom porasel svet. Glavna vira zaslužka sta živinoreja in gozdarstvo.

Hlevni Vrh
Naselje z gručastim jedrom je nastalo iz zaselka pri cerkvi sv. Miklavža v Rovtarskem hribovju. Maloštevilne kmetije so nad povirnim delom doline rečice Sovre, južno od Vrha svetih Treh kraljev (884 m). 
Na dolomitnih tleh prevladujejo pašniki in travniki, drugje pa gozdovi. Poznano je Jezero pri Račevskem jezeru, v njegovi okolici pa je tudi več počitniških hišic.

Lavrovec
Naselje Lavrovec se nahaja na stiku Škofjeloškega, Rovtarskega in Polhograjskega hribovja.
Sestavljajo ga samotne kmetije, razložene po južnih pobočjih istoimenskega hriba, ki povezuje Smrečje z Žirovskim Vrhom ( Goli vrh, 962 m). 
Poznano je presihajoče-kraško Račevsko jezero, v dolini rečice Račeve.

Vrh Sv. Treh Kraljev  
Vrh Sv. Treh Kraljev je razloženo naselje, ki leži zahodno od Smrečja, na pobočjih vzpetine Vrh (884 m). Na njem stoji prezidana, prvotno gotska župnijska cerkev sv. Treh kraljev z lepim razgledom na Alpe in Notranjsko. 
Pri osnovni šoli pa je vhod v nedokončan bunker tako imenovane Rupnikove linije iz 2. svetovne vojne. V njem je vhod v 960 m dolgo Jamo pri sv. Treh kraljih. Kraj se je med leti 1952 in 1992 imenoval Vrh nad Rovtami.

Video: MarkoMarko