Številka: 013-11/2021-11
Datum: 2. 2. 2022

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

Sklicujem

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 17. februarja 2022, ob 18. uri,
v jedilnici Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 23. 12. 2021.

Stališča Odbora za družbene dejavnosti

Stališča Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini
Logatec – II. Obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Sebastjan Cvetrežnik, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za del območja OLN Grapovčnik DL S5 – S2 – 2. faza, I. obravnava   – priloga1, priloga 2, priloga 3, priloga 4a, priloga 4b, priloga 4c
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Matevž Premelč, ZaVita d. o. o. in Borut Smrdelj, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Sprejem Načrta preskrbe z zemljišči v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalke: mag. Lučka Šendlinger in dr. Mojca Foški, Lučka, d.o.o. ter mag. Katja Žagar,
podsekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava Predloga Odloka o prometni ureditvi v občin Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Obravnava Predloga Odloka o občinskih taksah v občin Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Predlog Pravilnika o parkirni dovolilnici v občin Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Predlog Sklepa o zavrnitvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev v EUP DL-7 v Logatcu – ID: 2329
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh., Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Predlog Sklepa o zavrnitvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev v EUP BV-11 v Logatcu – ID: 2782
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh., Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih
občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalki: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

12. Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Rovte v letih 2019 in 2020 – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalka: Špela Tomić, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

13. Nadzor nad občinskim upravljanjem z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za obdobje
od 2010 do 2020
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: prof. dr. Anton Gosar, član Nadzornega odbora Občine Logatec

14. Nadzor nad občinskim sofinanciranjem Rdečega križa – Območne izpostave Logatec v letih
2019 in 2020
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: Jurij Švajncer, predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec

15. Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Laze-Jakovica v letih 2019 in 2020
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalka: Špela Tomić, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

16. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2021
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: Jurij Švajncer, predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec

17. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, 23. 12. 2021

 

Berto Menard
župan

 

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Peter Antičevič, podžupan Občine Logatec,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Jurij Švajncer, predsednik NO Občine Logatec,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.