vabilo
zapisnik
stališča delovnih teles
– Poročilo o izvrševanju skepov sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 16. 5. 2019.

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Sklepa za nadaljevanje postopka za sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, 2. obravnava

5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku, ki ureja občinski prostorski načrt občine Logatec, 1. obravnava

6. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko sosesko Kalce – ID: 1157 (dopolnitev gradiva)

7. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo gradnje kanalizacijskega omrežja – od Rožmanca do rondoja

8. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo gradnje javne gospodarske infrastrukture v IOC 3 Logatec, 2 etapa

9. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2018

10. Predlog Poročila organizatorjev volilne kampanje in delna povračila stroškov

11. Predlog Sklepa o cenah gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec

12. Predlog sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

13. Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2019

14. Odgovori na svetniška vprašanja