vabilo

zapisnik

– Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 3. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

 

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del; ID:1227, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
2. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Logatec, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 8 talcev Logatec, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor Logatec, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rovte, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
8. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., skrajšani postopek;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
9. Predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Logatec, I. obravnava;  |  spremenjeno gradivo po predlogih svetnikov (označene spremembe) in čistopis samega odloka 
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
10. Obravnava poslovnega načrta javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2020;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
11. Predlog Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
12. Predlog ukrepov za čas epidemije COVID-19;
Predlagatelj: Berto Menard, župan.