Številka: 013-9/2020-5

Datum: 24. 8. 2020

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

Sklicujem
12. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 10. septembra 2020, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje z dne, 23. junij 2020.

Stališče Odbora za družbene dejavnosti 

Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče statutarno pravne komisije 

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 8), II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalci: Peter Lovšin in Daša Rogelj, Urbania, d.o.o. in mag. Katja Žagar, sekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Grafika OPN

4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 8 talcev Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rovte, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

9. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Katja Žagar, sekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Predlog Rebalansa -2 proračuna za leto 2020, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Mihajlović, finančnik VII/1
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Predstavitev Predloga Rebalansa – 2 proračuna za leto 2020

12. Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

13. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.