vabilo

– zapisnik

Stališča odbora za družbene dejavnosti

Stališča odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališča Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Imenovanje delovnega telesa za pripravo dolgoročne in kratkoročne strategije razvoja občine Logatec

3. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2024
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Maja Hrovatin, vodja oddelka za finance in vzdrževanje
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2023 – rebalans
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Maja Hrovatin, vodja oddelka za finance in vzdrževanje
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (OPN SD 9) – ID: 3501
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Katja Žagar, sekretar, Peter Lovšin, Urbania, d. o. o.,
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

     Dopolnitev gradiva, popravljen grafični prikaz, list D2322 in D2344

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska v Dovcah – ID:2858, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Katja Žagar, sekretar in Nejc Gosak, Studio FORMIKA, d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec in Polona Kren, Realis, d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Predlog Odloka o spremembah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmera in izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Borut Smrdelj, višji svetovalec I
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

10. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 8 talcev Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

11. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Rovte
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

12. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Tabor
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

13. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Kurirček Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

14. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnost

15. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

16. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Logatec za leto 2023
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Janja Masle, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

17. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Janja Masle, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

18. Sklep o financiranju političnih strank
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Darja Kavčič, inšpektor svetnik
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

19. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov na 5. redni seji Občinskega sveta, 22. 6. 2023.

Poročilo o izvrševanju sklepov na nadaljevanju 5. redne seje Občinskega sveta, 28. 6. 2023.