Številka: 013-2/2024-11
Datum: 30. 01. 2024


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 15. februarja 2024, ob 18. uri, v sejni sobi Upravnega centra Logatec, 1. nadstropje.

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 4.11.2023.

Poroča: Berto Menard, župan Občine Logatec

Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče Statutarno pravne komisije

Stališča odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč


Za sejo predlagam naslednji


DNEVNI RED:


1. Vprašanja in pobude svetnikov


2. Mandatne zadeve

3. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Logatec (OPN SD 11)elaborat tehnične posodobitve – predlogbilanca sprememb površin EUP – predlog, karte namenske rabe – predlog: 1. del2. del3. del4. delkarte GJI – predlogstališče do pripomb, poročilo o sodelovanju z javnostjoDOPOLNJENA OBRAZLOŽITEV GRADIVA
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Simona Šušteršič Štrukelj, višji svetovalec za okolje in prostor, Metka Jug, Locus, d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Ukinitev javnega dobrega
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Janja Masle, višja svetovalka za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

5. Obravnava poročila o nadzoru nad izvedbo nakupa večjih osnovnih sredstev Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Tomaž Kačar
MDT: Nadzorni odbor

6. Obravnava nadzora nad izborom izvajalca gradbenih del na projektu “Gradnja prizidka enote Vrtca Kurirček v Hotedršici k Podružnici Osnovne šole Hotedršica ter parkirišča ob gasilnem domu Hotedršica”
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Tomaž Kačar
MDT: Nadzorni odbor

7. Obravnava poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru pregleda poslovanja in porabe sredstev Civilne zaščite Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Nives Sedej
MDT: Nadzorni odbor

8. Obravnava pregleda pravilnosti in smotrnosti poslovanja OŠ 8 talcev Logatec ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Andrej Kovačič
MDT: Nadzorni odbor

9. Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2024
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Boštjan Kreft, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Boštjan Kreft, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Sklep o razveljavitvi sklepa o zahtevi Občinskega sveta Občine Logatec za vplačilo
presežkov v občinski proračun
Predlagatelj: Občanska lista Logatec
Poročevalec: Katja Stražiščar, vodja svetniške skupine
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance


12. Odgovori na svetniška vprašanja


Poročilo izvrševanju sklepov na 7. redni seji Občinskega sveta, 14.12.2023.

Berto Menard, l. r.
župan


VABLJENI:
člani občinskega sveta,
mag. Andrej Orač, v. d. direktorja OU Občine Logatec,
Maja Zidar, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
Jure Plečnik, višji svetovalec,
Monika Niderl Klemenčič, višji svetovalec,
poročevalci,
predstavniki medijev.