Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k napovedi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec za leto 2017

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, na podlagi 218 c. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15) objavlja…

Najpogostejša vprašanja o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ

1. Katera je pravna podlaga za odmero NUSZ?Obveznost plačevanja NUSZ je določena v Zakonu o stavbnih zemljiščih iz leta 1984, ki se še vedno uporablja glede na določbe 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora oziroma glede na določbe prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih, s katero je bilo ohranjeno…

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Občinska uprava Občine Logatec je s 3. 2. 2016 posredovala obvestila vsem zavezancem za plačilo NUSZ. Za odmero v letu 2016 je, po navodilu ministrstva, uveden nov postopek prehoda na zajemanje podatkov iz registra nepremičnin, zato da bi povečati točnost in uporabnost podatkov za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Občina Logatec je zato v…