1. Katera je pravna podlaga za odmero NUSZ?
Obveznost plačevanja NUSZ je določena v Zakonu o stavbnih zemljiščih iz leta 1984, ki se še vedno uporablja glede na določbe 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora oziroma glede na določbe prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih, s katero je bilo ohranjeno v veljavi VI. poglavje o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. 

Delno materijo NUSZ obravnava tudi ZGO-1 v prehodnih določbah (218. do 218.d člen).

Veljavni občinski odlok za odmero NUSZ je: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/13 (str. 2), Uradni list RS, št. 107/2013 (str. 12429), NPB) velja od 12. 2. 2013, v nadaljnjem besedilu: odlok).

2. Kateri je pristojni organ za odmero NUSZ?
NUSZ plačuje zavezanec na podlagi odločbe, ki mu jo izda davčni organ, kjer leži nepremičnina. Davčni organ izda odločbo po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, veljavne na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo.

Izdajanje odločb o odmeri NUSZ je v pristojnosti Davčne uprave RS oziroma njene pristojne izpostave.

3. Ali so bili podatki v preteklih letih netočni, saj so v nekaterih primerih velika odstopana pri površini objekta?
Ne, podatki niso bili netočni. NUSZ izračun je v preteklih letih temeljil na drugih podlagah, predvsem na občinskih evidencah o površini objektov.
V decembru 2014 pa je ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, posredovalo dopis vsem občinam v povezavi z uporabo katastrskih in registrskih podatkov za NUSZ. Ministrstvo v dopisu navaja, da je zakonsko pravilo jasno in sicer, da je za namen odmere NUSZ treba izhajati iz uradnih evidenc.

4. Kateri podatki se upoštevajo – kaj je površina objekta?
Pri izračunu NUSZ se upošteva podatek, pridobljeni z uradne evidence, t.j. iz zemljiškega katastra, katastra stavb ali iz registra nepremičnin (REN), ki jih vodi Geodetska uprava RS.
Podatek za odmero NUSZ je površina dela stavbe oz. njegova neto tlorisna površina – kar je skladno z opredelitvijo v zakonu, da je stanovanjska površina »čista površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugi zapri prostori stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile«
Kako se izračuna neto tlorisna površina :
– dela stavbe – izračuna se tako, da se seštejejo vse površine vseh prostorov, ki pripadajo delu stavbe.
– dela stavbe, ki leži v več etažah – vsota površin prostorov v vseh etažah, ne glede na to ali so prostori med seboj povezani ali ne (poenostavljeno: če ima hiša 3 etaže – klet, pritličje in mansardo, se seštejejo vsi neto tlorisi etaž, tudi klet in garaža).

Pri odmeri NUSZ se odštejejo površine odprtih prostorov (balkoni, lože,…).

Če posameznik meni, da so podatki v REN netočni, jih lahko popravi na GURS.

5. Kako so določena območja opremljenosti?
Skladno z odlokom je določeno, da se višina nadomestila določi z metodo točkovanja, pri kateri se upoštevajo tudi merila – opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter možnostjo priključitve na te objekte in naprave.

Skladno z odlokom se točkuje naslednja opremljenost:
– vodovod,
– kanalizacija,
– elektrika,
– telefon,
– plinovod,
– javna cesta z asfaltnim cestiščem in hodnikom za pešce,
– javna cesta z asfaltnim cestiščem brez hodnikov za pešce,
– javna cesta makadam,
– javna razsvetljava.

V praksi pomeni, da se za zazidana stavbna zemljišča, ki so v 60 metrskem pasu zgoraj naštete opreme (razen javna cesta z asfaltnim cestiščem in hodnikom za pešce kjer se šteje 30 metrski pas) šteje, da le-to opremo imajo ali je možnost priključitve nanjo. Če pa priključitev dejansko ni možna, se ta podatek lahko popravi na občini.

Iz odmere so izvzeta vsa zazidana stavbna zemljišča, katerim ni zagotovljena minimalna komunalna oprema (vodovod, elektrika), kot to opredeljuje Zakon o stavbnih zemljiščih.

6. Ali je zavezanec za NUSZ le lastnik nepremičnine?
Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, t. j. imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice.

7. Ali obstaja kakšna pravna podlaga za oprostitev plačila NUSZ?
Še vedno veljavne določbe o oprostitvah plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča vsebuje Zakon o stavbnih zemljiščih v drugem odstavku 59. člena.
Uveljavljanje petletne oprostitve NUSZ sodi v pristojnost občin. Skladno z občinskim predpisom, petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo oz. od prijave stalnega prebivališča. Občane se oprosti plačila NUSZ v navedenem primeru, na njihovo zahtevo.

8. Ali določbe 60. in 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih v povezavi z 218.a členom ZGO-1 veljajo tudi za nelegalne gradnje objektov za katere gradbenih dovoljenj investitorji nimajo in ki se po veljavnih prostorskih planskih aktih občine nahajajo na zemljiščih, ki so opredeljeni kot kmetijsko zemljišče ali gozd ter v priobalnem pasu vodotokov?
NUSZ se odmeri na vseh zazidanih stavbnih zemljiščih oziroma na vseh gradbenih parcelah z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture (2. odstavek 218. člena ZGO-1), ne glede na to ali so objekti na njih zgrajeni legalno. Zakon ne določa izjem glede na opredelitev območja v katerem se zazidano stavbno zemljišče nahaja.

9. Pojasnila Preglednice 2: Novi podatki za odmero NUSZ za leto 2016, iz informativnega izračuna

10. Statistika

(na dan 11. 2. 2016)

– občina ima v letu 2016 evidentiranih: 4428 zavezancev, ki so fizične osebe in 314 zavezancev, ki so pravne osebe

– skupni znesek odmere NUSZ fizičnih oseb je okvirno 300.000,00 €

– skupni znesek odmere NUSZ pravnih oseb pa 950.000,00 €

– povprečni znesek zavezancev (za vse namene – stanovanjski, poslovni, proizvodni,…) je 166 €

– povprečni znesek zavezancev za stanovanjski namen je 35,26 €

 

Podatki za leto 2020:

– v letu 2020 je evidentiranih 5054 zavezancev, ki so fizične osebe in 35 zavezancev, ki so pravne osebe

– skupni znesek odmere NUZ fizičnih oseb je okvirno 350.000,00 €

– skupni znesek odmere NUSZ pravnih oseb je okvirno 1.079.000,00 €

PODATEK POVPREČNIH ODMER NUSZ 2020:

– povprečna odmera NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča, stanovanjski namen, znaša 19,08 EUR na zavezanca

– povprečna odmera NUSZ za (notranje) stanovanjske in počitniške površine znaša 48,96 EUR na zavezanca

– povprečna odmera NUSZ za notranje poslovne prostore znaša 1500 EUR na zavezanca

– povprečna odmera NUSZ za zunanje poslovne površine (nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem) znaša 2606 EUR na zavezanca

– povprečna odmera NUSZ za nepozidano stavbno zemljišče, proizvodni namen, znaša 399,75 EUR na zavezanca

 

 

Občinska uprava