Spoštovane občanke, spoštovani občani,

tekom različnih aktivnosti (javne razprave, delavnice, anketa) in faz priprave Celostne prometne strategije Občine Logatec smo v sodelovanju z vami uspešno oblikovali vizijo trajnostnega razvoja prometa, ki se glasi:

»Občina Logatec bo s strateškim izvajanjem prometnih ureditev in ureditev ulic in trgov poskrbela, da bo Logatec postal prometno varen in urejen. S tem bo zagotovila dobre pogoje za visoko kakovost življenja prebivalcev.

S kakovostnim, strateškim in celovitim urejanjem peš in kolesarskih poti ter zelenih površin na območju celotne občine bo spodbujala občane k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti ter pogostejšemu obiskovanju javnih površin tudi v prostem času. Pri tem bo z dobrimi zgledi s strani zaposlenih spodbujala trajnostno mobilnost s poudarkom na krajših razdaljah.

Občina se bo prednostno lotevala urejanja prometa za potrebe industrijskih con na način, da tranzitni promet ne bo motil lokalnih prebivalcev. Za potrebe tranzitnega prometa in za potrebe bolj trajnostne mobilnosti pa bo občina uredila prostore za spodbujanje P+R in sopotništva.
Po svojih zmožnostih bo spodbujala večjo usklajenost javnega potniškega prometa s potrebami prebivalcev tako, da bo uvedla lokalni javni potniški promet, spodbujala razvoj železniškega prometa, na obstoječih postajališčih pa zagotovila dobre pogoje za dostopnost ter intermodalnost.«

Tokratna zadnja javna razprava pa bo namenjena izbiri ukrepov, s katerimi bomo lahko uresničevali našo skupno vizijo.

Vabljeni v četrtek, 8. 12. 2016, ob 17.00, da se nam ponovno pridružite
v Veliki sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec.

Le z vašim sodelovanjem bomo lahko poiskali in prepoznali najboljše rešitve.
Izkoristite priložnost in soodločajte o razvoju mobilnosti v Logatcu.
Veselimo se srečanja z vami,

Berto MENARD
Župan Občine Logatec