Številka: 013-9/2015-8
Datum: 26.11. 2015

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
9. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 17. decembra 2015, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 29. 10. 2015
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2016, II. obravnava (2,94 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2015 – rebalans (1,10 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del, II obravnava (5,89 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Tena-Daša Lavrič, mag., višji svetovalec in Peter Lovšin, Urbania d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 – 2020
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mateja Čuk, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Predlog Strategije razvoja kulture občine Logatec 2016 – 2019 (24,19 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Renata Gutnik, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Predlog Letnega programa športa v občini Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

9. Določitev mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Špela Bezgovšek, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Obravnava predloga Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Berto Menard, župan
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

11. Obravnava predloga Programske zasnove časopisa Logaške novice
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Blanka Markovič Kocen, urednica
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

12. Odgovori na svetniška vprašanja.

poročilo o izvrševanju sklepov z 8. redne seje

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.