Župan Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/08) objavlja,

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE LETNIH TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2010

PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2010, namenjena sofinanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec za leto 2010.

VIŠINA SREDSTEV: 19.800,00 EUR

PREDLAGATELJI:
– turistična društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje turistične dejavnosti,
– zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju turizma,
–  javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost na področju turizma.

KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR:
a) Glede na število sodelujočih članov društva, ki so program prijavili na razpis in glede na pričakovano število zunanjih udeležencev pri programu:
– do 10 sodelujočih       10 točk
– do 20 sodelujočih       15 točk
– do 25 sodelujočih       20 točk
– do 30 sodelujočih       25 točk
– do 40 sodelujočih       30 točk
– nad 40 sodelujočih       35 točk

b) Glede na organizatorja:
– program v celoti organizira prijavljeni upravičenec     30 točk
– program je organiziran v sodelovanju z drugimi upravičenci, ki sodelujejo na razpisu      30 točk
– program upravičenca, s katerim le sodeluje pri programu, ki ga organizira drugi upravičenec ali drug prireditelj        10 točk    

c) Glede na raven izvajanja programa:
– program se izvaja na ožji lokalni ravni     5 točk
– program se izvaja na ravni občine     100 točk
– program se izvaja na medobčinski ravni     10 točk
– program se izvaja na državni ravni    20 točk
– program se izvaja na meddržavni ravni    30 točk

d) Glede na vsebino programa:
1. oblikovanje kakovostnih, specializiranih, inovativnih, avtentičnih storitev in produktov,  ki so utemeljeni na znanju in informacijah, do 100 točk
2. iz obstoječih in novih turističnih produktov oblikovati integralne turistične produkte  do 100 točk
3. oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala: 
– brošura,     100 točk    
– zgibanka,      100 točk
– razglednice,      200 točk                                                                                              
– multimedija,      100 točk                                                                               
– spletna stran,    100 točk
– majice      100 točk
– drug promocijski material,  do 100 točk      

4. izdelava turistično informacijskih tabel lokalnega pomena: 
– turistično informacijska tabla velikosti do 2,5 m2 (sofinanciranje največ 3. tabel   do 100 točk
– turistično informacijska tabla velikosti nad 2,5 m2 (sofinanciranje največ 2. tabel)   do 150 točk

5. izvajanje promocijskih programov lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in upravičenca na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah: 
– doma,    80 točk            
– v tujini,     50 točk                                                                                                          
– sprejemanje ter informiranje in/ali animiranje turistov in obiskovalcev,   100 točk          

6.  organiziranje in izvedba turističnih prireditev: 
– organizacija prireditve, ki privabi do 100 obiskovalcev        80 točk                                 
– organizacija prireditve, ki privabi od 100 do 400 obiskovalcev        150 točk                    
– organizacija prireditve, ki privabi od 401 do 1000 obiskovalcev         300 točk         
– organizacija prireditve, ki privabi več 1000 obiskovalcev        400 točk                     
  
7. izvajanje programov na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti: 
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, turistične signalizacije, piknik prostorov, klopi za počitek sprehajalcev, ipd.,      200 točk                                   
– čistilne akcije,    150 točk                                                                                               
  
8. izvajanje programov za zagotavljanje turističnega podmladka:  
– organizacija delavnic za otroke in mladino,        100 točk                                                
  
9.  šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma:  
– organiziranje raznih delavnic, predavanj, predstavitev,  izobraževanj           100 točk          
  
10. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri programih pospeševanja turizma: informiranje rezidentov o pomenu turizma za kraj, organizacija in izvedba raznih natečajev     20 točk                                                                                                                        
           
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 21. 12. 2009, na spletni strani www.logatec.si in v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – I. nadstropje. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Renato Gutnik osebno ali po telefonu na številko 01/ 7590 633. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite prijavo na naslov: obcina.logatec@logatec.si.

PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3, 126/07-ZUT-G), je treba plačati upravno takso v višini 17,73 EUR (tarifna št. 1: 3,55 EUR in tarifni št. 3: 14,18 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje do 29. 1. 2010 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošto, vključno z datumom 29. 1. 2010. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija na kraju in v času, določenem v sklepu o uvedbi javnega razpisa, kjer odpre vse pravočasno prispele prijave.
Komisija pregleda vse pravočasno prispele prijave, če vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in dokazila (formalna popolnost).
Vse nepopolne prijave so izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE LETNIH TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI LOGATEC 2010 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja in njegov naslov.

SKLEP O IZBIRI PPREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli v roku 60 dni po preteku roka za oddajo prijav.

POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.

PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja razpis.

Številka: 322-20/2009-1  
Datum: 1.12.2009 

ŽUPAN
Janez Nagode l.r.

Delavnica s področja izpolnjevanja razpisne dokumentacije bo potekala v sejni sobi Občine Logatec v sredo, 13. januarja med 16. in 17. uro.