Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, na podlagi 7. člena Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09) in ob smiselni uporabi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17 in 4/10) ter 4. in 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), objavlja

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2011

PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2011, namenjena (so)financiranju programov kulturnih društev in njihovih zvez, projektov kulturnih društev in njihovih zvez, zavodov, skladov, gospodarskih družb, zasebnikov in drugih organizacij, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulture in projektov s področja založništva.

PREDLAGATELJI: so skladno s 6. členom Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09):
za programe: kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
za projekte:
– kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulture in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec;
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost na področju kulture in delujejo v občini Logatec.

Društvo, ki prijavi program, ni upravičeno do sredstev za projekte, razen v primeru prijave pilotnih projektov oz. projektov s področja založništva.

RAZPISNO PODROČJE: vsebuje dejavnost kulture in sicer: glasbeno dejavnost, gledališko in lutkovno dejavnost, folklorno dejavnost, plesno dejavnost, literarno dejavnost, filmsko in video dejavnost, likovno dejavnost, fotografsko dejavnost, multimedijsko dejavnost in založniško dejavnost.

VIŠINA SREDSTEV:
– za kulturne programe: 48.000,00 EUR,
– za kulturne projekte: 5.600,00 EUR,
– za projekte s področja založništva: 2.400,00 EUR.

KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR: so priloga Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 1. 3. 2011, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec – I. nadstropje in na tem spletnem mestu. Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Simono Šušteršič Štrukelj, osebno, ali  po telefonu na številko 01/7590 621. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite prijavo na naslov: obcina.logatec@logatec.si.

Razpisna dokumentacija – KULTURNI PROGRAMI 2011
Razpisna dokumentacija – KULTURNI PROJEKTI 2011
Razpisna dokumentacija – PROJEKTI S PODROČJA ZALOŽNIŠTVA 2011

PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo 5), je potrebno plačati upravno takso v višini 19,37 EUR (tarif.št.1: 3,88 EUR in tarif.št.3: 15,49 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanje UPRAVNE TAKSE na negotovinski način: obrazec BN 02, račun št: 0126 4464 0309 134, sklic 11 75639-7111002-11.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje do 31. 3. 2011 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko, vključno z datumom 31. 3. 2011. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija in odpre vse pravočasno prispele prijave.
Komisija pregleda vse pravočasno prispele prijave, če vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo zahtevane dokumente in dokazila ter če izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku (formalna popolnost).

NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI RAZPIS – (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA LETO 2011 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja in njegov naslov.

ODLOČBO O IZBIRI PREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli najkasneje v roku 60 dni od preteka roka za predložitev prijav.

POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.

PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja javni razpis.

Berto MENARD, l. r.,
ŽUPAN

Številka: 611-1/2011-1  
Datum: 28. 2. 2011                      

Na podlagi 3. člena Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09), je Komisija za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov ob soglasju Odbora za družbene dejavnosti, na svoji 1. redni seji dne 14. 2. 2011 sprejela naslednja

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV

SPLOŠNA MERILA:

1. Pevski zbori, orkestri 
1.1. Kakovostna skupina:
1. da je v preteklem letu samostojno pripravila in izvedla vsaj en koncert s prvič predstavljenim programom v občini Logatec,
2. da je v preteklem letu sodelovala na priložnostnih prireditvah najmanj šestkrat,
3. a) za pevske zbore: da skupina redno sodeluje na območnih srečanjih in je bila v zadnjih štirih letih najmanj dvakrat izbrana na medobmočno srečanje ali tekmovanje,
b) za orkestre: da je skupina v zadnjih štirih letih najmanj dvakrat sodelovala na različnih tekmovanjih ali festivalih, na katerih je dosegla najmanj 80% možnih točk strokovne žirije ali da je v zadnjih treh letih najmanj enkrat sodelovala na različnih tekmovanjih, na katerih je dosegla najmanj 80% možnih točk strokovne žirije,
4. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

1.2. Kakovostna skupina:
1. da je v preteklem letu samostojno pripravila in izvedla vsaj en samostojni koncert z najmanj 1/2 prvič  predstavljenega programa v občini Logatec,
2. da je v preteklem letu sodelovala na priložnostnih prireditvah najmanj štirikrat,
a) za pevske zbore: da je skupina prejela ustrezno kvalitativno oceno na območnem srečanju,
b) za orkestre: da je skupina v zadnjih dveh letih najmanj enkrat sodelovala na različnih tekmovanjih in festivalih,
3. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

1.3. Kakovostna skupina:
1. da je v preteklem letu sodelovala na priložnostnih prireditvah najmanj dvakrat,
2. da vsako leto najmanj dvakrat sodeluje na koncertih v sodelovanju z drugimi kulturnimi skupinami,
3. a) za pevske zbore: da se skupina udeležuje območnih srečanj pevskih zborov,
b) za orkestre: da se skupina udeležuje srečanj.

Točkovne ocene skupin:
I. kakovostna skupina 50 točk
II. kakovostna skupine 25 točk
III. kakovostna skupina 15 točk

Pri manjših zborih, pevskih skupinah, instrumentalnih, tamburaških skupinah ipd., ki štejejo manj kot 18 aktivnih članov, se točke razpolovijo, za kvartete in ostale pa se zmanjšajo na eno četrtino.

2. Gledališke in lutkovne skupine
2.1. Kakovostna skupina:
1. da skupina vsako leto pripravi vsaj eno premierno gledališko/lutkovno predstavo z najmanj dvema ponovitvama v občini Logatec,
2. da z recitacijo, s scenografijo ali z animatorstvom sodeluje na štirih prireditvah v občini Logatec,
3. da sodeluje na območnih srečanjih in da je bila skupina v zadnjih dveh letih vsaj enkrat izbrana na medobmočno ali državno srečanje,
4. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

2.2. Kakovostna skupina:
1. da skupina v sezoni dopolni, razširi ali izboljša že predstavljeno gledališko/lutkovno predstavo v občini Logatec,
2. da z recitacijo, s scenografijo ali z animatorstvom sodeluje na dveh prireditvah v občini Logatec,
3. da sodeluje na območnih srečanjih.

Točkovne ocene skupin:
I. skupina 50 točk
II. skupina 25 točk

3. Folklorne skupine
3.1. Kakovostna skupina:
1. da v sezoni postavi novo koreografijo,
2. da vsako sezono izvede vsaj eno samostojno prireditev v občini Logatec,
3. da redno sodeluje na območnih srečanjih in je bila v zadnjih dveh letih enkrat izbrana na medobmočno ali državno srečanje,
4. da najmanj štirikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah,
5. da zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

3.2. Kakovostna skupina:
1. da v sezoni dopolni, razširi ali izboljša že postavljeno koreografijo,
2. da vsako sezono izvede vsaj eno prireditev v sodelovanju z drugo skupino v občini Logatec,
3. da redno sodeluje na območnih srečanjih,
4. da najmanj dvakrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah.

Točkovne ocene skupin:
I. Kakovostna skupina 50 točk
II. Kakovostna skupina 25 točk

4. Plesne skupine
4.1. Kakovostna skupina:
1. skupina mora obvladati najmanj 20 minut plesnega programa,
2. da vsaj enkrat letno izvede samostojno plesno prireditev v občini Logatec,
3. da najmanj štirikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah,
4. da redno sodeluje na območnih srečanjih in je bila v zadnjih dveh letih vsaj enkrat izbrana na medobmočno ali državno srečanje,
5. da zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

4.2. Kakovostna skupina:
1. skupina mora obvladati najmanj 10 minut plesnega programa,
2. da enkrat letno izvede vsaj eno plesno prireditev v sodelovanju z drugo kulturno skupino v občini Logatec,
3. da najmanj dvakrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah,
4. da sodeluje na območnih srečanjih.

Točkovne ocene skupin:
I. Kakovostna skupina 50 točk
II. Kakovostna skupina 25 točk

5. Likovna dejavnost, fotografija, film, video 
5.1. Kakovostna skupina:
1. da se najmanj ½ članov enkrat letno predstavi s svojimi deli na skupinski razstavi v občini Logatec,
2. da se skupina ali člani posamično najmanj 10-krat letno predstavijo s svojimi deli oz. da sodelujejo s svojimi deli na razstavah drugih organizatorjev,
3. da člani skupine redno sodelujejo na območnih razstavah in je bilo v zadnjih dveh letih vsaj eno delo vsaj enkrat izbrano na medobmočno ali državno razstavo,
4. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

5. 2. Kakovostna skupina:
1. da se najmanj ¼ članov enkrat letno predstavi s svojimi deli na skupinski razstavi v občini Logatec z drugo kulturno skupino,
2. da se skupina ali člani posamično najmanj 5-krat letno predstavijo s svojimi deli oz. da sodelujejo s svojimi deli na razstavah drugih organizatorjev,
3. da člani skupine svoja dela prispevajo za izbor na lokalnih razstavah.

Točkovne ocene skupin:
I. Kakovostna skupina 50 točk
II. Kakovostna skupina 25 točk

6. Literarna dejavnost
6.1. Kakovostna skupina:
1. da se najmanj ½ članov vsaj enkrat letno predstavi na samostojnem literarnem večeru v  občini Logatec,
2. da najmanj ½ članov objavi svoje prispevke v literarnih revijah in medijih,
3. da člani sodelujejo na medobmočnih ali državnih srečanjih,
4. da se člani strokovno izpopolnjujejo.

6.2. Kakovostna skupina:
1. da se najmanj ¼ članov vsaj enkrat letno predstavi na kulturni prireditvi v občini Logatec,
2. da najmanj ¼ članov objavi  svoje prispevke v medijih,
3. da člani sodelujejo na območnih srečanjih.

Točkovne ocene skupin:
I. Kakovostna skupina 50 točk
II. Kakovostna skupina 25 točk

Maksimalno število točk po splošnih merilih je 50.

POSEBNA MERILA:
A) Dodelanost programa z opredelitvijo projektov: 
• zelo dobro 15 točk
• dobro 5 točk
• slabo 0 točk

B) Ustreznost finančne konstrukcije (jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost):
• ustrezno 7 točk
• delno ustrezno 3 točke
• ni ustrezno 0 točk
                                             
C) Število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu, ki jih ni organizirala Občina Logatec:
• več kot 3 x 3 točke
• do 3 x 2 točki
• 1 x 1 točka
• nikoli 0 točk

D) Vključevanje v prireditve, ki jih je v zadnjih dveh letih organizirala Občina Logatec (proslave, sejmi, kulturni dogodki):
• več kot 5 x 5 točk
• vsaj 3 x 3 točke
• vsaj 1x 1 točka
• nikoli 0 točk

E) Skupina je za svoje člane v preteklem letu organizirala izobraževanje (delavnice, intenzivne vaje, seminarji):
• da 3 točke
• ne 0 točk
                                                     
F) Prijava na državne in/ali evropske razpise v preteklem letu:
• da 3 točke
• ne 0 točk

G) Leta delovanja v občini Logatec (tradicija):
• več kot 20 let 7 točk
• več kot  7 let 4 točke
• več kot 3 leta 2 točki
• do 3 leta 0 točk

H) Odmevnost  (najbolj obiskane) prireditve (publika) v preteklem letu:
• obisk nad 500 ljudi 7 točk
• obisk od 300 do 500 ljudi 4 točke
• obisk od 100 do 300 ljudi 2 točki
• obisk do 100 ljudi 0 točk

Maksimalno število točk po posebnih merilih je 50.

UPORABA MERIL:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih programov. Najvišje možno število točk po splošnih in posebnih merilih je 100.

Zveza društev bo ocenjena le po posebnih merilih in lahko dobi največ 50 točk.

Ob 100% realizaciji programa bo Občina Logatec sofinancirala največ do 85% vrednosti prijavljenega programa.

V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla programa oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih dobil 0 točk.

 

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROJEKTOV

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE ŠTEVILO TOČK
A Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta do 40 točk
B Predvideni doseg projekta do 15 točk
C Finančna konstrukcija projekta do 25 točk
D Udeležba na občinskih, regijskih, državnih ali mednarodnih  prireditvah do 5 točk
E Predvideni način izvedbe projekta do 5 točk
F Partnerstva v projektu do 5 točk
G Prijava na državne in/ali evropske razpise do 5 točk

Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj, je 100.

A) Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega projekta bo ocenjena na naslednji način:

a) Jasnost postavljenih ciljev:
• zelo dobro 15 točk
• dobro 10 točk
• slabo 0 točk

b) Reference izvajalca projekta v preteklih dveh letih:
• trije ali več izvedenih projektov 15 točk
• dva izvedena projekta 10 točk
• en izveden projekt 5 točk
• noben izveden projekt 0 točk

c) Inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvirov:
• odstopa 10 točk
• delno odstopa 5 točk
• ne odstopa 0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj  po merilu A, je 40.

B) Predvideni doseg projekta bo ocenjen na naslednji način:
• obisk nad 500 ljudi 15 točk
• obisk od 300 do 500 ljudi 8 točk
• obisk od 100 do 300 ljudi 3 točke
• obisk do 100 ljudi 0 točk
                                                             
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu B, je 15.

C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način:
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja najmanj 75% sofinanciranje iz drugih virov 25 točk
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja najmanj 50% sofinanciranje iz drugih virov 15 točk
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja manj kot 50% sofinanciranje iz drugih virov 5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu C, je 25.

D) Udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah bo ocenjena na naslednji način:
• prireditev v občini Logatec 5 točk
• prireditev izven občine Logatec 2 točki

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu D, je 5.

E) Predvideni način izvedbe projekta bo ocenjen na naslednji način:
• samostojna organizacija projekta 5 točk
• soorganizacija projekta 2 točki
• gostovanje 1 točka

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu E, je 5.

F) Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji način:
• več kot trije partnerji 5 točk
• do trije partnerji 3 točke
• brez partnerjev 1 točka

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po merilu F, je 5.

G) Prijava na državne in/ali evropske razpise:                             
• da 5 točk
• ne 0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu G, je 5.

UPORABA MERIL:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih  projektov.

Ob 100% realizaciji projekta bo Občina Logatec sofinancirala največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.

V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj dobil 0 točk.

Predlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ tri (3) projekte.

 

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROJEKTOV S PODROČJA ZALOŽNIŠTVA (tiskane izdaje)

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE ŠTEVILO TOČK
A Literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost projekta do 40 točk
B Predvideni doseg projekta do 15 točk
C Finančna konstrukcija projekta do 25 točk
D Povezanost projekta z obeležitvijo pomembnega dogodka ali obletnice do 5 točk
E Predvideni način izvedbe projekta do 5 točk
F Partnerstva v projektu do 5 točk
G Prijava na državne in/ali evropske razpise do 5 točk

Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj, je 100.

A) Literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost projekta bo ocenjena na naslednji način:

a) Jasnost postavljenih ciljev:
• zelo dobro 15 točk
• dobro 10 točk
• slabo 0 točk

b) Reference izvajalca projekta v preteklih dveh letih:
• trije ali več izvedenih projektov 15 točk
• dva izvedena projekta 10 točk
• en izveden projekt 5 točk
• noben izveden projekt 0 točk

c) Inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvirov:
• odstopa 10 točk
• delno odstopa 5 točk
• ne odstopa 0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj  po merilu A, je 40.

B) Predvideni doseg projekta (naklada) bo ocenjen na naslednji način:
• nad 1000 izvodov 15 točk
• od 500 do 1000 izvodov 8 točk
• od 100 do 500 izvodov 3 točke
• do 100 izvodov 0 točk
                                                    
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu B, je 15.

C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način:
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja najmanj 75% sofinanciranje iz drugih virov 25 točk
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja najmanj 50% sofinanciranje iz drugih virov 15 točk
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja manj kot 50% sofinanciranje iz drugih virov 5 točk
 
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu C, je 25.

D) Povezanost projekta z obeležitvijo pomembnega dogodka/obletnice:    
• da 5 točk
• ne 0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu D, je 5.

E) Predvideni način izvedbe projekta bo ocenjen na naslednji način:
• kombinacija različnih načinov izvedbe projekta 5 točk
• en način izvedbe projekta 2 točki
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu E, je 5.

F) Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji način:
• več kot trije partnerji 5 točk
• do trije partnerji 3 točke
• brez partnerjev 1 točka

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po merilu F, je 5.

G)  Prijava na državne in/ali evropske razpise:                             
• da 5 točk
• ne 0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu G, je 5.

UPORABA MERIL:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih  projektov.

Ob 100% realizaciji projekta bo Občina Logatec sofinancirala največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.

V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj dobil 0 točk.

Predlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ tri (3) projekte s področja založništva.