Stari postopki – zakaj odmera komunalnega prispevka zdaj?
Župan je z nastopom funkcije podedoval kar nekaj nerešenih zadev. Med njimi tudi področje komunalnih prispevkov. V povezavi s tem je bilo nerešenih kar šest območij v Logatcu in sicer; Plesišče, Volčji hrib, Jačka, Mandrge, Gorenji Logatec in del Blekove vasi. Prva štiri navedena območja smo že uspešno rešili.
Razlog, zakaj se komunalni prispevek ni odmerjal prej, je potrebno poiskati pri prejšnjem vodstvu. Sedanje vodstvo pa si je ob nastopu funkcije vzelo dovolj časa, da je skupaj z občinsko upravo preučilo predmetno situacijo in se v dobro občanov, o zadevi dobro poučilo. Strokovne službe so raziskale vse možne vidike postopka in preučile tudi možnosti da se le tega sploh ne lotimo, vendar je iz več pridobljenih mnenj pristojnega ministrstva izhajalo, da občani ostajajo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka, oziroma je ne glede na zakasnitev ves čas obstajala pravica občine da odmeri komunalni prispevek in dolžnost občanov, da ta prispevek poravnajo. Sam zakon namreč ne omejuje roka v katerem lahko pristojni organ, ko gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda odmerno odločbo. Zato izdaja odmerne odločbe tudi ne more zastarati (sodba upravnega sodišča). Vsi očitki o retroaktivnosti so na tem mestu žal neutemeljeni.
Ob tem pa želimo opomniti, da so bili občani o tem, da občina namerava pričeti s postopki za odmero komunalnega prispevka, obveščeni v oktobru 2011. Občina Logatec je torej občane korektno in dovolj zgodaj obvestila o tem, da namerava izdati odločbe za odmero komunalnega prispevka za območje Gorenjega Logatca, saj je prve odločbe izdala šele konec leta 2012.

Kakšna je podlaga za odmero komunalnega prispevka?
Zakonska podlaga za odmero komunalnega prispevka je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). KOMUNALNI PRISPEVEK je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. ZAVEZANEC za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali  ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Komunalni prispevek se odmeri v dveh primerih: – kadar se odmerja za potrebe gradnje in organ prejme zahtevo zavezanca oziroma od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja (šesti odstavek 79. člena ZPNačrt);      – kadar je zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo treba izdati novo odločbo o komunalnem prispevku po uradni dolžnosti (sedmi odstavek 79. člena ZPnačrt).

Kaj to pomeni po uradni dolžnosti?
Sedmi odstavek 79. člena ZPNačrt določa da, kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti (zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča s komunalno opremo in ne zaradi zvišanja vrednosti nepremičnine). V državnem Pravilniku o merilih za odmero komunalnega je nadalje določeno, da izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Po uradni dolžnosti pomeni, da zavezanec ni zainteresiran za plačilo komunalnega prispevka, obveznost njegovega plačila pa je že nastala. Torej v tem primeru plačilo komunalnega prispevka ni vezano na bodočo gradnjo o kateri odloča investitor pač pa je namenjeno plačilu dela stroškov gradnje komunalne opreme, s katero je občina izboljšala opremljenost njegovega stavbnega zemljišča. V tem primeru plačilo komunalnega prispevka ni več odvisno od zavezanca oziroma njegove odločitve o gradnji, temveč pomeni njegovo obveznost.

Kako je občina prišla do podatkov komu odmeriti komunalni prispevek?
Občina je za odmero komunalnega prispevka izhajala iz javnih uradnih evidenc. Prva taka evidenca je Zemljiška knjiga, kjer je občina pridobila podatke o lastništvu. Zemljiško knjižno načelo je načelo zaupanja, torej da so vsi podatki, kateri so vpisani v zemljiško knjigo točni in se nanj lahko zanesemo. Za točnost podatkov v zemljiški knjigi pa ni pristojna občina pač pa vsak posameznik, kjer velja načelo dispozicije strank, to pomeni, da je nek vpis v zemljiško knjigo možen, le ob predhodnem predlogu stranke. Druga evidenca pa je prav tako javna uradna evidenca prostorskih podatkov, ki jo vodi Geodetske uprave RS. Iz evidence GURS je občina pridobila podatke o velikosti zemljišča in velikosti objekta posameznika.
79. člen ZPNačrt določa, da občina komunalni prispevek odmeri če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju in ne na kakršni koli drugi podlagi (evidenca priključkov, popisi študentov, evidenca GURS). Obračunsko območje je določeno v odloku in za  obračunsko območje velja območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na obstoječo in načrtovano komunalno infrastrukturo, oziroma območje njene uporabe. Velja, da so obračunska območja določena, če je iz besedila odloka razvidna njihova enolična identifikacija v grafičnem izrisu teh območij. Če investitorjevo stavbno zemljišče ne leži v obračunskem območju, se mu dela komunalnega prispevka za opremljanje njegovega zemljišča ne da odmeriti.

Pa saj so objekti že priključeni?
Komunalni prispevek NI ENAKO komunalni priključek. Za sam postopek odmere komunalnega prispevka okoliščine, ali so zavezanci priključeni ali ne, niso pravno pomembne (sodba upravnega sodišča). Pogoj za odmero komunalnega prispevka ni že izvedena priključitev, saj je zavezancem v skladu z zakonom priključitev na določeno vrsto komunalne opreme zagotovljena šele s plačilom dela stroškov za izgradnjo komunalne opreme. Postopek priklopa (pogodba) bo Komunalno podjetje pričelo po tem, ko bodo s strani občine prejeli pravnomočne odmerne odločbe o komunalnem prispevku.

Ali bi bili stroški nižji, če bi komunalni prispevek občina odmerila prej in zakaj občanov ne oprostimo plačila?
Konkretno za območje Gorenjega Logatca so bili v Odloku o programu opremljanja za Gorenji Logatec, sprejetem v letu 2009, viri financiranja jasno prikazani. Celotna investicija je stala 575.537,02 €. Skupni obračunski stroški (stroški, ki se razdelijo na zavezance) so bili preračunani na 393.616,88 €, razliko predstavljajo drugi viri financiranja. Na podlagi tega je bil določen preračun obračunskih stroškov na enoto mere in sicer Cpi= 2,57€ ter Cti=12,46 €.
V mesecu maju 2011 je bil ta odlok preklican, tako je za območje veljal splošni odlok s preračunom obračunskih stroškov na enoto mere Cpi=2,18 ter Cti=7,86. To pomeni, da so se stroški, ki odpadejo za plačilo za zavezance Gorenjega Logatca zmanjšali za okvirno 30 %. Razliko sredstev se je nadomestilo iz občinskega proračuna. Skupni znesek vseh odmernih odločb za Gorenji Logatec znaša okvirno 160.000 €, v povprečju pa je višina na zavezanca 1.400 €.
V povezavi z oprostitvami plačila komunalnega prispevka pa so le te jasno določene v  83. členu ZPNačrt. Zakon tako ne določa delnih ali celotnih oprostitev plačila komunalnega prispevka zaradi tega, ker je nekdo gradil komunalno opremo pred npr. 15 leti. Nezakonit bi bil tudi občinski predpis, ki bi to določal. Občina bi sicer lahko predpisala oprostitev plačila komunalnega prispevka vendar le za ne-stanovanjske stavbe in bi to občinski svet sprejel v obliki odloka, v tem primeru bi morala občina višino oproščenih sredstev nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Tu se postavlja vprašanje o enakosti občanov (drugih območij, kjer smo postopke odmere komunalnega prispevka zaključili).

Pripravila: mag. Katja Žagar // Vir: Opremljanje stavbnih zemljišč, Komunalni prispevek – Pogodba o opremljanju, Praktični primeri, L. Štravs., GV Založba, 2010, Ljubljana; Zakon o prostorskem načrtovanju.