15. marca je v Logatcu potekala zadnja delavnica, na kateri so pripravljavci celostne prometne strategije skupaj z občino in povabljenimi predstavniki različnih lokalnih organizacij ter ustanov oblikovali akcijski načrt, najpomembnejši in hkrati najbolj oprijemljiv del strategije, ki bo osnova za bolj trajnosten razvoj prometa v prihodnosti. Akcijski načrt določa nabor ukrepov skupaj s potrebnimi sredstvi, odgovornostmi in časovnimi roki za njihovo izvedbo, kar bo podlaga za spremljanje izvajanja strategije v naslednjih petih letih.

Celostna prometna strategija je pionirski dokument, ki se od drugih razlikuje predvsem po načinu priprave, saj nastaja z intenzivnim sodelovanjem javnosti. Aktivnosti v sklopu priprave potekajo že od lanskega junija. V tem času je bilo organiziranih več dogodkov (4 javne razprave, 3 delavnice z vabljenimi udeleženci, anketa, intervjuji) in drugih strokovnih analiz, na podlagi katerih je opredeljena vrsta ukrepov, ki jih bo za razvoj okolju in ljudem prijaznejše mobilnosti občina izvajala v naslednjih 5 letih. Na zadnjo delavnico so bili povabljeni predstavniki občine, krajevnih skupnosti, gospodarstva, javnih zavodov in drugih lokalnih deležnikov.

Kot najpomembnejši so bili prepoznani ukrepi povezani z urejanjem varnih in prijaznih poti za pešce in kolesarje ter ukrepi namenjeni omejevanju tranzitnega prometa, predvsem tovornega prometa na Tržaški cesti. Tekom priprave strategije so se kot problematična izkazala različna prečkanja cestišč in ponekod pomanjkanje prehodov za pešce. Na delavnici so udeleženci poudarili, da je ukrep urejanja prečkanj cestišč treba razumeti kot bistven tudi za urejanje varnejših šolskih poti, ki naj se jih ureja tudi na podlagi priporočil logaškega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na počutje pešcev in kolesarjev na logaških ulicah pa vpliva tudi količina tranzitnega prometa. Na tem področju je občina že dlje časa aktivna, pripravlja se namreč projektna dokumentacija za izgradnjo povezovalne ceste med obema OI conama. Občina bo izvedbo povezovalne ceste vključila v akcijski načrt, medtem ko dolgoročno že razmišlja o različnih možnostih do kolesarjev in pešcev bolj prijaznega urejanja Tržaške ceste med krožiščem in odcepom ceste za Rovte. Pri obstoječi ureditvi namreč mnoge občane moti višinsko neenotna kolesarska pot.

V naslednjih mesecih bo občina na podlagi ugotovitev dokončno oblikovala akcijski načrt, ki bo za posamezne ukrepe določal odgovornega nosilca, oceno sredstev potrebnih za izvedbo ter časovni rok izvedbe ukrepa. Izvajanje akcijskega načrta bo občina v naslednjih letih spremljala, kar bo tudi pogoj za kandidiranje občine na različnih razpisih za sofinanciranje s področja trajnostne mobilnosti.