Odposlani so prvi pozivi za odmero komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča in sicer najprej za območje Mandrg. Sledili bodo pozivi za območje Jačke ter Gorenjega Logatca.

Komunalni prispevek se zaračuna samo za kanalizacijsko omrežje, brez meteorne kanalizacije, pločnika in brez javne razsvetljave!

Na kaj morate biti pri pozivu pozorni?
– Preverite posredovan izračun. V izračunu so bili uporabljeni uradni podatki iz evidence Geodetske uprave RS o neto tlorisni površini objekta ter stavbišču. Za izračun je stavbišče pomnoženo s faktorjem 1,5 kar je skladno s podzakonskimi predpisi. Če so dejanski podatki drugačni, predložite kopije dokumentov, iz katerih drugačnost izhaja.

– Odločite se za način plačila. Obvezno navedite če želite plačilo v 12 obrokih ali manj! V nasprotnem primeru bo izdana odločba z enkratnim plačilom.

Oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka so predpisane z zakonodajo in sicer komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture; občina lahko predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov; občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. Drugih oprostitev občina pri izračunu ne more oz. ne sme upoštevati!

Informativno pripravljeni izračuni prikažejo, da bo za posamezne objekte povprečni znesek komunalnega prispevka 1.400 evrov.

občinska uprava