Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 12/16), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 – 2020 (Logaške novice, št. 12/15), na podlagi mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Državna pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec« (št. priglasitve: K-BE130-5874661-2016) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 15. 1. 2016, ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči »Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Logatec« (št. priglasitve: M001-5874661-2015) Ministrstva za finance, z dne 20. 10. 2015, Občina Logatec objavlja

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2017

I. PREDMET RAZPISA

Občina Logatec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2017, ki se usmerjajo preko pravil za državne pomoči in sicer za naslednje ukrepe:

• državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014):
– UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen):
o Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

• »de minimis« pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013):
– UKREP 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 12/16) v skupni višini 48.000,00 EUR.

Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku): Višina sredstev
Naložbe v kmetijska gospodarstva – 40.000,00 EUR
Zagotavljanje tehnične podpore – 8.000,00 EUR
SKUPAJ – 48.000,00 EUR

III. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
o naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
o podjetja v težavah.
– Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
– Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih in EU).
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu / izvajalcu, podatke o naložbi / storitvi, časovni potek in predvidene stroške.
– Dokazila / plačani računi za namene po tem razpisu, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja in se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva.
– Sofinancirala se bo vrednost upravičenih stroškov brez DDV.
– Upravičenec, ki pridobi sredstva iz tega razpisa, mora hraniti dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
– V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
– Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči »de minimis«. Enako velja tudi za pomoči »de minimis«, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.
– Do »de minimis« finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
– Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Za ostala določila se upoštevajo določila Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 – 2020 (Logaške novice, št. 12/15; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

IV. UKREPI, VIŠINA SREDSTEV, PREDMET PODPORE, POGOJI, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) – Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Višina razpisanih sredstev je 40.000,00 EUR (11005 Občinske pomoči v kmetijstvu).

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije.

Za razpisana sredstva lahko kandidirajo vlagatelji, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (pri izračunu PKP se gozdne površine ne upoštevajo):
o od tega za živinorejske kmetije velja, da morajo imeti minimalno 3 GVŽ (glav velike živine) na kmetijsko gospodarstvo (dokazilo so podatki iz zbirne vloge za tekoče leto),
o kmetije z vrtnarsko proizvodnjo pa morajo imeti vsaj 0,30 ha vrtnin za kmetije z vrtnarsko proizvodnjo (dokazilo so podatki iz zbirne vloge za tekoče leto).

Predmet podpore je pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, kjer se pomoč lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge za tekoče leto;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – KGZS Zavod Ljubljana – enota Logatec.

Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
S pomočjo se krije do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih oziroma najmanj 1000 € in ne več kot 5000,00 €, pri čemer DDV ni upravičen strošek.

Vlagatelji, ki kandidirajo za nepovratna sredstva iz naslova podukrepa 1.1, predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 1 – Vloga za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2017 – Naložbe v kmetijska gospodarstva, z zahtevanimi prilogami;
– predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno;
– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologija reje – če gre za naložbo v novogradnjo ali adaptacijo hlevov;
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe – KGZS Zavod Ljubljana – enota Logatec,
– dokazilo o plačilu upravne takse.

UKREP 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (ukrep »de minimis«)

Višina razpisanih sredstev je 8.000,00 EUR (11006 Zagotavljanje tehnične podpore).

Namen pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje s ciljem stanovskega povezovanja članov kmetijskih gospodarstev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
– vsaj 10 udeležencev posameznih aktivnosti članov kmetijskih gospodarstev (poleg seznama vseh udeležencev navedba KMG MID),
– poročilo o delu društva v preteklem letu.

Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Logatec ali regije, z izvedenim letnim občnim zborom, ki izkazuje vsaj dvajset (20) evidentiranih članov kmetijskega gospodarstva (KMG MID);
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine Logatec ali regije.

Vlagatelji ob izpolnjevanju pogojev lahko prejmejo do 100 % upravičenih stroškov pri čemer DDV ni upravičen strošek. Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek »de minimis« pomoči, ki ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 2 – Vloga za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2017 – Zagotavljanje tehnične podpore, z zahtevanimi prilogami:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev ali predračun oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti;
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore;
– poročilo o delu društva v preteklem letu;
– zapisnik zadnjega občnega zbora z vsemi veljavnimi podpisi;
– seznam članov društva iz katerega bo razvidno, da je vsaj 20 evidentiranih članov kmetijskega gospodarstva (KMG MID) iz občine Logatec;
– dokazilo o plačilu upravne takse.

V. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Rok za oddajo vlog je od 14. marca 2017 od vključno 8.00 ure dalje do 28. marca 2017 do vključno 15.00 ure.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana.

Vlagatelji morajo vloge oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer s poštnim žigom od 14. 3. 2017 od vključno 8.00 ure dalje do 28. 3. 2017 do vključno 15.00 ure (upošteval se bo poštni žig oddane priporočene pošiljke z navedenim datumom, uro in minuto oddaje pošiljke!);

ali

– osebno v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer od 14. 3. 2017 od vključno 8.00 ure dalje do 28. 3. 2017 do vključno 15.00 ure.

Vloge, oddane pred ali po navedenem roku, se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile vlagatelju!

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano (odvisno od predmeta prijave):
»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR KMETIJSTVO 2017 – Naložbe v kmetijska gospodarstva«
-ali-
»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR KMETIJSTVO 2017 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje«

VI. PLAČILO UPRAVNE TAKSE

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16), je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 EUR (tarif.št.1: 4,50 EUR in tarif.št.3: 18,10 EUR).

Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – kmetijstvo
Znesek: 22,60 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11 75639-7111002-017.

Vlagatelji k vlogi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.

VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava štiričlanska strokovna komisija, ki je sestavljena iz dveh članov, predstavnikov KGZS Zavod Ljubljana – iz enote za kmetijsko svetovanje Logatec in dveh predstavnikov občinske uprave Občine Logatec.

Če vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev vloge je 8 (osem) dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. Če se po dopolnitvi vloge ob pregledu ugotovi, da dopolnitev vsebinsko ne ustreza, se zavrne.

Občinska uprava Občine Logatec bo skladno z določili 8. člena pravilnika izdala odločbo o višini odobrenih sredstev za posamezen namen. Občina Logatec bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Upravičencem se sredstva izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti dostavljen na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, najkasneje do 30. 11. 2017.

VIII. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Logaških novicah do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si in v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – I. nadstropje, vsak dan v poslovnem času, do izteka prijave na javni razpis.
Dodatne informacije glede razpisa lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur na Občini Logatec, kontaktna oseba je Nina Gregorič (tel. 759 06 08, e-pošta nina.gregoric@logatec.si).

Številka: 431-2/2017-2
Datum: 10. 2. 2017

Berto Menard
župan