Občinska uprava Občine Logatec ves čas posodablja vsebine v prostorskem informacijskem sistemu – PISO na spletni povezavi www.geoprostor.net. Dostop v sistem PISO je možen za javno uporabo tudi brez registracije. Med drugim lahko vidite namensko rabo zemljišč, kot je bila sprejeta z zadnjim prostorskima aktom, vidne so tudi državne vsebine (varovana območja kulturne dediščine, območja režimov varstva narave, hidrografija, dejanska raba zemljišč ipd.) ter gospodarska javna infrastruktura.

Nova dodana vsebina, za pomoč občanom, je možnost informativnega izračuna komunalnega prispevka. S klikom na zemljiško parcelo, se v spodnjem delu izpiše tudi povezava na informativni izračun komunalnega prispevka. Po kliku na povezavo pa posameznik vnese podatke o velikosti neto tlorisne površine objekta ter o velikosti gradbene parcele, izbere še vrsto objekta nato pa se po kliku »izračunaj« izpiše informativni znesek za posamezno vrsto komunalne opreme. Pri novogradnjah je potrebno upoštevati, da se poleg kanalizacije, vodovodnega omrežja in ceste odmeri tudi komunalni prispevek za javne površine in parkirišča ter za prostore za ravnanje z odpadki.

V PISO je zanimiv tudi tematski sklop – Infrastruktura (vir Občina) – Program opremljanja OPN, kjer je grafično podan prikaz obračunskih območij posamezne vrste komunalne opreme. Na podlagi tega lahko posameznik razbere, katera komunalna oprema je, oziroma bo zgrajena v prihodnjih dveh letih, tam kjer se njegova parcela nahaja.

Za kakršna koli vprašanja pri uporabi PISO pa vabljeni, da se obrnete na zaposlene na oddelku za okolje in prostor, kjer vam bomo z nasveti pomagali.

občinska uprava