Številka: 013-12/2019-9
Datum: 5. 11. 2019

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

Sklicujem
8. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 21. novembra 2019, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 26. septembra 2019.
Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 7. redne seje z dne 3. oktobra 2019.

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Klemen Strmšnik (ZaVita, d.o.o.) in Borut Smrdelj, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Katja Žagar, sekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5.Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zoran Mihajlović, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 8), I. obravnava – nadaljevanje
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročajo: Peter Lovšin in Daša Rogelj (Urbania, d.o.o.), mag. Katja Žagar, sekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Predlog odloka o proračunu za leto 2020, I. obravnava  (Posamezni deli gradiva: samo odlok  –  splošni del  –  posebni del  –  NRP  –  celota s predlogi)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako PE-19 v občini Logatec– ID: 1309
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Peter Lovšin, spec. arh. urb., univ.dipl.inž.arh (občinski urbanist)
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Predlog odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., Vodja občinskega redarstva, višji svetovalec III
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Janja Masle, svetovalka III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

11. Odgovori na svetniška vprašanja

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec in nadaljevanju 7. redne seje

 

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
Romana Hribar, višji svetovalec,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.