Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
7. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 17. septembra 2015, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 7. 5. 2015
Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne 9. 7. 2015
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Tena-Daša Lavrič, mag., višji svetovalec, in Peter Lovšin, Urbania, d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Obravnava predloga Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: mag. Maja Lukan Lapornik, podsekretar, in Andrej Vrhunc, podsekretar
MDT: Statutarno pravna komisija

5. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec kurirček Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Nevenka Malavašič, podsekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

6. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, inšpektor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Obravnava predloga pravil za izvolitev predstavnikov občine Logatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: mag. Maja Lukan Lapornik, podsekretarka, in Andrej Vrhunc, podsekretar
MDT: Statutarno pravna komisija

8. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Obravnava predloga Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Logatec v prvem polletju v letu 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Obravnava Poročila o delovanju Varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2014
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, inšpektor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

12. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za leto 2014 (64,58 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Obravnava ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, inšpektor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

14. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

poročilo o izvrševanju sklepov s 6. redne seje

poročilo o izvrševanju sklepov 1. izredne seje

 

Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Marjan Gregorič, predsednik Nadzornega odbora,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
poročevalci,
Nina Gregorič, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.