Številka: 013-2/2022-2
Datum: 28. 3. 2022

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

Sklicujem
7. izredno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 31. marca 2022, ob 20. uri,
v sejni sobi Upravnega centra Logatec – 1. nadstropje, Logatec.

Stališče odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Predlog Sklepa o spremembi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Logatec za leto 2022
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Janja Masle, višji svetovalec III

 

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Peter Antičevič, podžupan Občine Logatec,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Jurij Švajncer, predsednik NO Občine Logatec,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.