Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

Skicujem
6. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 20. junija 2019, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne 7. maja 2019.

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 16. maja 2019.

Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 5. redne seje z dne 22. maja 2019.

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnvaanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku, ki ureja občinski prostorski načrt občine Logatec, II. obravnava
 
   Dopolnitev gradiva

Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Katja Žagar, sekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7), 1. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Simona Šušteršič Štrukelj, višji svetovalec in Urban Švegl, Arhitekturni biro Gutman d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi SPV Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko sosesko Kalce
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Katja Žagar, sekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2019
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poroča: Peter Antičevič, predsednik Komisije za priznanja Občine Logatec

8. Obravnava prijav in pripravljenih projektov na sredstva EU in sredstva Kohezijskega sklada

Dopolnitev gradiva

Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mateja Čuk, sekretarka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Obravnava Poročila o delovanju Varnostnega sosveta občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Obravnava Poročila o urejanju prometa v občini Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Obravnava Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

12. Odgovori na svetniška vprašanja

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 7. 5. 2019.

Poročilo o izvrševanju skepov sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 16. 5. 2019.

Prorčilo o izvrševanju sklepov sprejetih na nadaljevanju 5. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, 22. 5. 2019. 

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
Romana Hribar, višji svetovalec,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.