Številka: 013-13/2014-6
Datum: 14. 1. 2015

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: poslovnik)

S K L I C U J E M
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 29. januarja 2015, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 18. 12. 2014,
poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2015, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, Preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, I. obravnava 
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Tena-Daša Lavrič, mag., višji svetovalec za okolje in prostor, in Peter Lovšin, Urbania, d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o parkirni dovolilnici v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava predloga Sklepa o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 826/4-del, 766-del, 767/1-del,770, vse k.o. Gorenji Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Simona Šušteršič Štrukelj, podsekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Obravnava predloga Sklepa o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1004/1-del, 1010/189-del, 1010/8-del, 1010/183-del, vse k.o. Dolenji Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Simona Šušteršič Štrukelj, podsekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Obravnava predloga Sklepa o spremembi Sklepa o ceni storitve gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Darja Kavčič, višji svetovalec za investicije in gospodarstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

12. Obravnava predloga Sklepa o spremembi Sklepa o ceni storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Darja Kavčič, višji svetovalec za investicije in gospodarstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Obravnava predloga investicijskega programa za investicijo: “Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev”
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Mateja Čuk, podsekretar, in Gvido Bokal, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. * Obravnava predloga Letnega lokalnega programa kulture v občini Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Renata Gutnik, višji svetovalec za turizem, dediščino in kulturo
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

15. * Obravnava predloga Letnega lokalnega programa športa v občini Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec za obrambo, civilno zaščito in šport
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

16. Obravnava Poročila organizatorja volilne kampanje in delna povrnitev stroškov
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Maja Lukan-Lapornik, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

17. Seznanitev z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva 2014 – 2016 za osrednjeslovensko statistično regijo
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Nevenka Malavašič, podsekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

18. Odgovori na svetniška vprašanja.

* Gradivo so bila skladno z 22. členom poslovnika posredovana naknadno.

Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
poročevalci,
Nina Gregorič, sekretar občinskega sveta,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

One Comment

Comments are closed.