Številka: 013-12/2014-7
Datum: 3. 12. 2014

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
3. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 18. decembra 2014, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Logatec, v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 26. 11. 2014
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2015, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, Preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o turistični taksi v občini Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Renata Gutnik, višji svetovalec za turizem, dediščino in kulturo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Obravnava predloga Sklepa o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 826/4-del, 766-del, 767/1-del,770, vse k.o. Gorenji Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Simona Šušteršič Štrukelj, višji svetovalec za okolje in prostor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Sklepa o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1004/1-del, 1010/189-del, 1010/8-del, 1010/183-del, vse k.o. Dolenji Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Simona Šušteršič Štrukelj, višji svetovalec za okolje in prostor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Obravnava predloga Sklepa o financiranju političnih strank
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Maja Lukan Lapornik, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
Predlagatelj: JP Komunalno podjetje Logatec, d. o. o.
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor JP Komunalnega podjetja Logatec, d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Obravnava predloga Sklepa o pooblastilu župana za sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem do določene vrednosti
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

10. Obravnava predloga določitve mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Špela Bezgovšek, mag., višji svetovalec za stvarno premoženje občine
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Obravnava Predloga sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Logatec za leto 2014
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

12. Obravnava predlogov ukinitve javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

13. Obravnava predloga investicijskega programa za investicijo “Kanalizacija Laze”
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretar, in Gvido Bokal, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Odgovori na svetniška vprašanja.

Berto Menard
župan
VABLJENI:
člani občinskega sveta,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
poročevalci,
Nina Gregorič, sekretar občinskega sveta,
dr. Boštjan Aver, direktor JP Komunalnega podjetja Logatec, d. o. o.,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.