Številka: 013-6/2022-10
Datum: 29. 9. 2022
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo)

Sklicujem

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 13. oktobra 2022, ob 18. uri,
v sejni sobi Upravnega centra Logatec, 1. nadstropje.

Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 21. 6. 2022.

Stališča odbora za družbene dejavnosti

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališča Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališča Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Poroča: Berto Menard, župan
Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:
1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Demšar; ID: 2592, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, Urbania, d.o.o. in mag. Katja Žagar, sekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Obravnava predloga Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec, 1. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Obravnava predloga Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: odbor za družbene dejavnosti

6. Obravnava predloga pravilnika o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Sebastjan Cvetrežnik, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Obravnava pravilnika o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil za mlade v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Sebastjan Cvetrežnik, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako VR-17 v občini Logatec – ID: 3043
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec. arh. urb., univ. dipl. inž. arh., občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za industrijsko poslovni objekt v EUP z oznako DL 46 v občini Logatec – ID: 3055
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec. arh. urb., univ. dipl. inž. arh., občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Obravnava Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Logatec za leto 2021
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Dejan Puc, Občinski redar vodja skupine III
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Obravnava Letnega poročila javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o., za leto 2021
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Božidar Resnik, direktor javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

12. Seznanitev z aktivnostmi povezanimi s premično napravo za sušenje komunalnega blata
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Božidar Resnik, direktor javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Odgovori na svetniška vprašanja

Poročilo o izvrševanju sklepov iz 24. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, 21. 6. 2022.

 

                                                                                               Berto Menard
                                                                                                   župan
VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Peter Antičevič, podžupan Občine Logatec,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Jurij Švajncer, predsednik NO Občine Logatec,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.