Številka: 013-3/2020-1
Datum: 31. 1. 2020

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo), 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik) in sklepa Občinskega sveta Občine Logatec na 9. redni seji, dne 30.1.2020

Sklicujem
2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Logatec,

ki bo v četrtek, 13. februarja 2020, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),Tržaška cesta 50 A, Logatec.

 

Stališča Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališča Statutarno pravne komisije

 

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2020, II. obravnava, (vloženi amandmaji 1-4, vloženi amandmaji 5, novi vloženi amandmaji 6-9)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Mihajlovič, višji svetovalec, Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance.

  

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
Poročevalci,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.