Številka: 013-4/2021-2
Datum: 6. 5. 2021

 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20), 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik) ter sklepa št. 013-5/2016-60, 11. redna seja OS Občine Logatec, 19. 5. 2016

Sklicujem
2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
trajala od petka, 7. 5. 2021, od 9. ure do ponedeljka, 10. 5. 2021, do 9. ure.

Glasovanje poteka preko elektronske pošte na naslov: obcina.logatec@logatec.si.

Svetnik Rafael Cepič glasuje preko telefona.

 

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Tabor Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan

 

Berto Menard
    župan

 

Utemeljitev sklica dopisne seje: sklep št. 013-5/2016-60, 11. redna seja OS Občine Logatec, 19. 5. 2016
Občinski svet o predlogih nezavezujočih mnenj o imenovanju direktorjev in ravnateljeva javnih zavodov, ki jih pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, odloča na dopisnih sejah, če ni v roku za podajo mnenja že predvidena redna seja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predstavitve kandidatov povabi tudi vodje svetniških skupin in samostojne svetnike.

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,

V vednost:
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.