Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek 9. julija 2015 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec (I. nadstropje).

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

2. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (94MB), II. obravnava
Poročata: Urbania d.o.o. in predstavnik Oddelka za okolje in prostor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Lep pozdrav.
Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Marjan Gregorič, predsednik Nadzornega odbora,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
poročevalci,
Nina Gregorič, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.