Številka: 013-4/2016-1
Datum: 8. 3. 2016

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo)

 

S K L I C U J E M
1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Logatec

 

DNEVNI RED:

1. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Tabor Logatec

 

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Logatec podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatk ge. Miše Stržinar in ge. Klavdije Redenšek za ravnatelja Osnovne šole Tabor Logatec, z obrazložitvijo, da sta glede na izkušnje in predstavitve najbolj primerni za opravljanje te funkcije.

 

Glasuje se: ZA PROTI

 

Glasovanje o predlaganem sklepu poteka do četrtka, 10. 3. 2016 do 15. ure.

 

3. odstavek 24. člena Poslovnika:
»Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta«.

 

Berto Menard
ŽUPAN