Uprava RS za zaščito in reševanje je 13. septembra 2013 pričela postopek ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letošnjem letu. Oškodovanci oziroma kmetje, ki ocenjujejo, da so utrpeli večjo škodo v suši morajo vloge na ustreznih obrazcih vložiti najpozneje do 30. septembra 2013 na občine, kjer imajo prizadete kulture.

V kolikor imajo prizadete kulture v različnih občinah, morajo vloge oddati v vsako občino posebej. Obrazci vlog in priloge so oškodovancem na voljo v sprejemni pisarni Občine Logatec in sicer v času uradnih ur. Na podlagi ugotovljene škode so do državne pomoči upravičeni le nosilci kmetijskega gospodarstva z urejenim KMG-MID (identifikacijska številka gospodarstva) in usklajenim GERK-om (Grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev). Za dodatne informacije se lahko oškodovanci obrnejo na pristojnega kmetijskega svetovalca iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana – Kmetijsko svetovalna služba Logatec, oziroma na občinskega uslužbenca Damjana Baruta, tel. 01 75 90 626.

PRIJAVNI OBRAZEC – obrazec 2.doc
Navodilo za izpolnjevanje obrazca 2 SUŠA 2013.doc
Delni seznam kmetijskih pridelkov – suša 20.7. 2013.doc