Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec dne 9. 7. 2019 izdal

 

Sklep o podaljšanju javne razgrnitve

I.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7), ki od 3. 6. 2019 poteka v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, se podaljša do 30. 9. 2019.

 

II.

Ta sklep se objavi na oglasni deski Občine Logatec, na spletni strani občine www.logatec.si in v Logaških novicah.

 

Številka: 430-4/2018-104
Datum: 9. 7. 2019

Berto Menard l. r.
ŽUPAN