Številka: 011-17/2018-2
Datum: 19.12.2018

SVETNIŠKE SKUPINE IN SAMOSTOJNI SVETNIKI
OBČANKE IN OBČANI

Zadeva: Poziv za predlaganje članov Nadzornega odbora Občine Logatec

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Logatec (v nadaljevanju: komisija) je na svoji 1. redni seji, ki je potekala, dne 18.12.2018, uvedla postopek imenovanja članov Nadzornega odbora Občine Logatec, in sicer: 

– 3 člane Nadzornega Odbora Občine Logatec

V skladu z določbo prvega odstavka 39. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Statut) nadzorni odbor šteje 3 člane, ki morajo biti imenovani izmed občanov. Člani nazornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje iz finančno-računovodskega ali pravnega področja.

V skladu z določbo drugega odstavka 39. člena Statuta člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani ožjih delov občine, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

Komisija vas obvešča in vabi k predložitvi predlogov za imenovanje. Pisne predloge kandidatov, s priloženimi soglasji za kandidaturo in dokazili o izpolnjevanju pogojev, sprejemamo do vključno 4.1.2019, in sicer na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ali na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si.

S spoštovanjem!

Boris Hodnik l.r.
Predsednik KMVVI

Priloga:
obrazci za predloge

Poslati:
– svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom, navadno

Objaviti:
– spletna stran www.logatec.si
– oglasna deska Občine Logatec