Odkar je bil v začetku leta 2009 v občini Logatec uveden nov sistem z zbiranjem embalaže »Od vrat do vrat«, se je stanje na področju ločenega zbiranja odpadkov močno izboljšalo. Kot ugotavlja Komunalno podjetje Logatec, je bilo od približno tri tisoč gospodinjstev, ki so jih pregledali v letošnjem letu, le deset odstotkov takih, ki se novega sistema,  kot kaže, še niso navadili oz. se navodil o pravilnem ločevanju ne držijo.


Sistem »Od vrat do vrat«

 Ob uveljavitvi sistema »Od vrat do vrat« je Komunalno podjetje vsem logaškim gospodinjstvom dostavilo poučno brošuro »Ah, ti odpadki!«, v kateri  je bila predstavljena problematika odpadkov, njihov življenjski cikel ter nov sistem zbiranja v Logatcu z navodili za ločevanje. Namen omenjenega sistema je, da gospodinjstva zbirajo odpadke po posameznih frakcijah doma, tako da se poveča količina ločeno zbranih frakcij odpadkov na izvoru ter maksimalno zmanjša količina odpadkov, ki so namenjena končnemu odlaganju na odlagališču. Kljub izdani brošuri in ozaveščanju občanov o problematiki onesnaževanja in pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov, so bili začetni koraki v svet ločevanja težki.

Izboljšano stanje
Komunalno podjetje Logatec je tri mesece po uvedbi novega sistema, natančneje konec maja 2009, začelo z izvajanjem kontrolnih pregledov vsebin posod za odpadke. Na samem začetku rezultati niso bili zadovoljivi. Spremenjeno in izboljšano situacijo so zabeležili v letošnjem letu, in sicer na podlagi več kot  tridesetih obhodov, kjer se je pregledalo okoli 100 posod za odpadke na en obhod. »Med pregledi posod smo največkrat zasledili, da se med ostalimi odpadki pojavlja veliko biorazgradljivih odpadkov, papirja, v redkih primerih steklo in embalaža. Večinoma sta se steklo in papir pojavljala tam, kjer so bili prebivalci zelo oddaljeni od EKO otokov. Velika večina tistih kateri so imeli v posodah najdene biorazgradljive odpadke niso imeli zelene posode.«, je dogodke na terenu opisal Luka Ovsec. Od vseh pregledanih posod za odpadke so primere ne ločevanja opazili v 300 primerih, kar dejansko predstavlja le 10 odstotkov pregledanih lokacij. Na podlagi navedenih ugotovitev, so dvesto gospodinjstev opozorili na nepravilno ločevanje, stotim pa so posredovali obvestilo o povišani ceni storitev.

Delo na terenu
Pri pregledih posod z odpadki so zaposleni v Komunalnem podjetju naleteli na zanimive in različne reakcije ljudi. »Nekateri so bili jezni, drugi presenečeni, tretji prestrašeni. V večini primerov smo prišli do dobrih skupnih zaključkov, kar je bilo tudi opazno v situaciji na teh področjih v obdobju po pregledu.«, je o delu na terenu povedal Luka Ovsec, Komunalno podjetje Logatec Na lokacijah, kjer so se opravljali pregledi, so zaposleni v Komunalnem podjetju kar sproti poučili občane, kako pravilno ločevati, kakšne so možnosti ločevanja itd.. Rezultati so bili pozitivni, saj so po ponovno opravljenih pregledih na istih lokacijah ugotovili, da so prebivalci bolj vestno ločevali odpadke in jih odnašali na eko otoke. »Opaziti je, da je veliko ljudi osveščenih o načinih ločevanja in si prizadevajo za ločevanje odpadkov.« je še dodal Luka Ovsec.

Glede na ugotovitve in opažanja na terenu, zaposleni v Komunalnem podjetju ugotavljajo, da se biorazgradljivi odpadki še vedno premalo ločujejo. Kar nekaj logaških gospodinjstev še vedno  ni vključenih v odvoz biorazgradljivih odpadkov, veliko odpadkov, katere štejemo med biorazgradljive,  pa tudi ni mogoče kompostirati oz. njihovo kompostiranje povzroča težave. V Komunalnem podjetju Logatec so mnenja, da bi bilo smiselno razmisliti o rešitvi, da bi preostanek gospodinjstev, vsaj v ožjem območju Logatca, vključili v odvoz biorazgradljivih odpadkov, saj se ob spomladanskem in jesenskem čiščenju le-ti najdejo med ostalimi odpadki. Na področjih, kjer so EKO otoki bolj oddaljeni od bivališč, pa je med mešanimi odpadki, poleg biorazgradljivih, moč najti tudi veliko papirja in papirnate embalaže ter stekla.

Še vedno odstopanja
Kljub dejstvu, da se je ločevanje odpadkov močno izboljšalo, da so količine odloženih odpadkov manjše ter se večina občanov trudi ločevati, pa imajo delavci v Komunali pri opravljanju svojega dela še vedno največ težav pri odvozu odpadkov iz blokovskih naselji (Pavšičeva) in večstanovanjskih hiš.  

foto: Romana Hribar: V letošnjem letu ugotovljeno izboljšano stanje ločenega zbiranja odpadkov

Romana Hribar, Občinska uprava