Pravna služba

Višji svetovalec – Vodja oddelka za splošne zadeve
Rudolf Leban
rudolf.leban@logatec.si
1. nadstropje, soba št. 128

 

Občinska inšpekcijska služba

Inšpektor – svetnik 
Darja Kavčič
darja.kavcic@logatec.si  
1. nadstropje, soba št. 136

 

Služba za družbene dejavnosti

Sekretar – vodja službe za družbene dejavnosti
mag. Nevenka Malavašič
nevenka.malavasic@logatec.si
1. nadstropje, soba št. 134

Višji svetovalec za obrambo, civilno zaščito in šport
Damjan Barut
damjan.barut@logatec.si
1. nadstropje, soba št. 132

Višji svetovalec za turizem, kulturo in mlade
Petra Žnidaršič
petra.znidarsic@logatec.si 
1. nadstropje, soba št. 133

 

Služba za odnose z javnostmi in protokol

Višji svetovalec za odnose z javnostmi 
Romana Hribar 
mediji.logatec@logatec.si, romana.hribar@logatec.si,
1. nadstropje, soba št. 131

Tajnica funkcionarja V-I
Marija Turk
marija.turk@logatec.si
1. nadstropje, soba št. 123

 

Glavna pisarna

Svetovalka v glavni pisarni
Aleša Čuk Antičevič
alesa.cuk-anticevic@logatec.si
1. nadstropje, soba št. 111

Administrator IV-II
Darja Mlinar
darja.mlinar@logatec.si
1. nadstropje, soba št. 109

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec

 

Oddelek za splošne zadeve sestavljajo naslednje službe, ki izvajajo navedene naloge:

1. Pravna služba:
– vodi upravne postopke na 2. stopnji ter zahtevne upravne postopke na 1. stopnji,
– nudi pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv ter opravlja nomotehnični pregled,
– sestavlja osnutke splošnih aktov organa,
– sestavlja naznanila oz. kazenske ovadbe, predloge za uvedbo postopkov zaradi prekrškov, zahtevke za oceno skladnosti predpisov,
– priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s področja pravnih zadev,
– opravlja strokovne naloge za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter statutarno pravno komisijo,
– opravlja naloge povezane s sodnimi postopki (zlasti v nepravdnih, zapuščinskih, civilnih, izvršilnih in gospodarskih zadevah),
– sodeluje pri zahtevnejših pravnih nalogah,
– opravlja strokovno pomoč pri pripravi pogodb ter pregleduje pogodbe,
– opravlja strokovno pomoč županu in direktorju občinske uprave,
– sodeluje z vodjo kadrovskega poslovanja ter pripravlja dokumentacijo in opravlja naloge s področja upravljanja s človeškimi viri,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

2. Občinska inšpekcijska služba:
– izvaja naloge prekrškovnega organa, občinske inšpekcije in redarstva,
– sodeluje pri urejanju prometa,
– opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

3. Služba za družbene dejavnosti
– skrbi za uravnotežen razvoj dejavnosti iz svojega področja in opravlja koordinativno vlogo,
– spremlja in proučuje problematiko na posameznem področju družbenih dejavnosti,
– spremlja delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Logatec in usklajuje delo z zunanjimi institucijami, zavodi in službami,
– izvaja naloge v zvezi s financiranjem programov javnih zavodov in drugih nosilcev programov,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom,
– koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti,
– načrtuje, vodi in izvaja nadzor nad izvajanjem nalog in nad izvajanjem programov družbenih javnih služb,
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe za opravljanje storitev oz. dejavnosti na posameznih področjih družbenih dejavnosti,
– spremlja investicije, vzdrževanje in obnovo prostorov ter opreme javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti,
– vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov,
– vodi postopke na področju podeljevanja koncesij s področja družbenih dejavnosti,
– organizira šolske prevoze za osnovnošolske otroke,
– nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za družbene dejavnosti,
– pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja pogodbe in nudi strokovno pomoč ter sodelovanje pri sodnih postopkih na področju družbenih dejavnosti,
– izvaja naloge socialnega varstva,
– vodi postopke dodeljevanja sredstev za področje humanitarnih dejavnosti, za področje športa in mladinske dejavnosti, področja turizma, kulture in kulturne dediščine,
– vodi upravne postopke za dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka,
– sodeluje pri pripravi in vodenju razpisov in pripravlja prijave na državne razpise s področja naravne in kulturne dediščine ter turizma,
– usmerja založniške in publicistične dejavnosti,
– pripravlja predstavitev občine na sejmih in drugih prireditvah,
– pripravlja promocijska gradiva za občino,
– skrbi za področna občinska priznanja,
– sodeluje pri regionalni koordinaciji projektov, pri katerih sodeluje občina in zastopa občino do nivoja države,
– izvaja, usklajuje in nadzira dejavnosti na področju civilne zaščite, reševanja in gasilstva,
– pripravlja obrambne načrte, izdeluje in vzdržuje obrambne načrte,
– pripravlja dokumentacijo na področju varstva pri delu in varstva pred požarom za objekte v lasti občine
– opravljanje nalog upravljanja športnih objektov.

 

4. Služba za odnose z javnostmi in protokol:
– nudi administrativno podporo občinskemu svetu in delovnim telesom občinskega sveta ter koordinira delo pri organizaciji sej teh organov,
– skrbi za protokolarne zadeve in odnose z javnostmi,
– organizira novinarske konference,
– koordinira delo z občinskim glasilom,
– koordinira delo pri posredovanju uradnih objav sprejetih predpisov oziroma drugih aktov,
– skrbi za urejanje spletnih strani,
– skrbi za področna občinska priznanja,
– skrbi za izvedbo občinskih prireditev,
– usmerja založniške in publicistične dejavnosti,
– pripravlja predstavitev občine na sejmih in drugih prireditvah,
– pripravlja promocijska gradiva za občino,
– izvaja zahtevne tajniške naloge,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

5. Glavna pisarna:
– izvaja enostavne naloge pisarniškega poslovanja in drugih administrativnih opravil,
– sprejema in oddaja pošto,
– ureja arhivsko in dokumentarno gradivo,
– opravlja administrativno tehnična dela za občinsko upravo,
– ureja arhivsko in drugo dokumentacijsko gradivo,
– sprejema vloge ter izvaja informiranje strank v vložišču,
– svetuje strankam,
– vodi in organizira delo v glavni pisarni,
– opravlja naloge s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom,
 opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.