Štev.: 478-28/2019
Datum: 24. 6. 2020

Objava na spletni strani: 24. 6. 2020
Rok za oddajo prijave: 15. 7. 2020

Občina Logatec na podlagi 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.), objavlja

 Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 za prodajo nepremičnin:
– parc. št. 375/401 v izmeri 340 m2, k. o. 2017 – Dol. Logatec,
– parc. št. 375/438 v izmeri 91 m2, k.o. 2017 – Dol. Logatec.

Cena nepremičnine je 35,00 EUR za m2 oz. 42,70 z vključenim DDV-jem. Prodaja se po načelu videno – kupljeno.

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Logatec. Kupnina mora biti plačana v roku 8 dni od notarsko overjenega podpisa na prodajni pogodbi, rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.

Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani oz. najkasneje do 15. 7. 2020. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, oz. po e-pošti na e-naslov obcina@logatec.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške vpisa v zemljiško knjigo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Zvonka MOLJK, zvonka.moljk@logatec.si, 041 507 764.

Občina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Občina Logatec
župan
Berto Menard