V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, ki jo zastopa župan Berto Menard, objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem, pov. 10807 m2, 2023

1. Naziv in sedež upravljavca
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, matična številka: 5874661000, ID za DDV: SI 55512844.

2. Opis predmeta in čas oddaje v najej
Predmet oddaje v najem je nogometno igrišče s pripadajočim objektom na Sekirici, v izmeri 10807 m².
Za oddajo v najem nogometnega igrišča s pripadajočim objektom na Sekirici, bo sklenjena neposredna pogodba za določen čas, eno leto oz. do pričetka gradnje 1. faze izgradnje Športnega parka Sekirica in s tem povezanim nemotenim dostopom do igrišča.
Najeto igrišče z objektom se uporablja za izvedbo športnih dejavnosti.

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjava o interesu
Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 30. 6. 2023.
Pogodba o oddaji nepremičnine v najem bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem prortalu oziroma na spletni strani Občine Logatec.

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu
Interes izkažejo stranke pisno na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, osebno na Občini Logatec ali na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si

5. Pogajanja oziroma način dodelitve v najem ter najnižja najemnina
Cena najema, nogometnega igrišča s pripadajočim objektom na Sekirici, je 100 EUR.
Po sprejemu ponudbe se bodo, v primeru več zainteresiranih ponudnikov, z njimi opravila pogajanja o višini najemnine in o drugih pogojih najema.

6. Način in rok plačila najemnine
Najemnino, tekoče stroške (vzdrževanje igrišča z objektom) ter obratovalne stroške, najemnik plačuje na podlagi predhodno izstavljenih računovdo do dneva navedenega na računu.
Plačilo najemnine na način kot je opisan zgoraj ter plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

7. Neplačevanje najemnine v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice
Predkupne/prednostne pravice ni.

9. Informacije, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe
Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v najem lahko interesenti dobijo na Občini Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, kontaktna osebe: Špela Bezgovšek, tel. 01/ 7590 638, ali spela.bezgovsek@logatec.si, v času uradnih ur.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

10. Župan lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do skletnive najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

11. Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla
Nepremičnina se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvernem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

župan
Berto Menard