V skladu s 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, ki jo zastopa župan Berto Menard, objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem, na Tržaški cesti 148, Logatec, pov. 22,44 m2

1. Naziv in sedež upravljavca
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, matična številka: 5874661000, ID za DDV: SI 55512844.

2. Opis predmeta in čas oddaje v najem
Predmet oddaje v najem je poslovni prostori, ki se nahaja v prvem nadstropju objekta Tržaška cesta 148, 1370 Logatec, in sicer v izmeri 22,44 m².
Za oddajo v najem poslovnega prostora, navedenega v prejšnjem odstavku, bo sklenjena neposredna pogodba za določen čas, petih let. Poslovni prostor se oddaja v najem za potrebe opravljanja pisarniške dejavnosti.

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjava o interesu
Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 13. 10. 2023.
Pogodba o oddaji nepremičnine v najem bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletni strani Občine Logatec.

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu
Interes izkažejo stranke pisno na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, osebno na Občini Logatec ali na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si

5. Pogajanja oziroma način dodelitve v najem ter najnižja najemnina
Cena najema poslovnega prostora je določena s Cenikom za najem in uporabo prostorov ter javnih površin Občine Logatec (januar 2022).
Po sprejemu ponudbe se bodo, v primeru več zainteresiranih ponudnikov, z njimi opravila pogajanja o višini najemnine in o drugih pogojih najema.

6. Način in rok plačila najemnine
Najemnino za poslovni prostor, obratovalne stroške in druge stroške v sorazmernem deležu, in sicer stroške dobave energije (elektrika, plin, ogrevanje), stroške odvoza smeti in odpadkov, stroške čiščenja skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča, čiščenje in odstranjevanje snega ter ledenih sveč s streh stavbe, stroške porabe vode, stroške kanalizacije in druge komunalne storitve, stroške deratizacije in dezinfekcije, stroške protipožarne varnosti, stroške zavarovanja, stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča, individualne stroške, ki gredo v celoti v breme najemnika – stroške telefona, faksa, računalniškega omrežja in drugih komunikacijskih naprav in podobno, stroške upravljanja ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje na podlagi izstavljenih računih.
Plačilo najemnine na način kot je opisan zgoraj ter plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

7. Neplačevanje najemnine v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice
Predkupne/prednostne pravice ni.

9. Informacije, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe
Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v najem lahko interesenti dobijo na Občini Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, kontaktna osebe: Špela Bezgovšek, tel. 01/ 7590 638, ali spela.bezgovsek@logatec.si, v času uradnih ur.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

10. Župan lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

11. Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla
Nepremičnina se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

 Berto Menard
župan