Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v najem: poslovni prostor št. 6 v drugi etaži, v izmeri 8,20 m², na Notranjski cesti 4, Logatec. Poslovni prostor se oddaja za dobo petih let. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.