Številka: 3528-10/2019
Datum: 4. 6. 2019

Namera o oddaji nogometnega igrišča s pripadajočim objektom na Sekirici, v najem (2019)

Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) objavlja namero o oddaji nogometnega igrišča s pripadajočim objektom na Sekirici, v izmeri 10807 m², v najem. Nogometno igrišče s pripadajočim objektom na Sekirici se oddaja v najem za dobo enega leta. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.

Pripravila:
Špela Bezgovšek

Andrej Vrhunc
Direktor