Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Rekonstrukcija dela OŠ 8 talcev, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 30. 3. 2018, pod številko objave JN002212/2018-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 11. 4. 2018 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 12. 4. 2018 do 15.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do torka 17. 4. 2018 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih naročnika dne 17. 4. 2018 ob 10.00 uri. Po odpiranju ponudb bo naročnik z vsemi ponudniki izvedel pogajanja o ceni. Protokol pogajanj je podrobneje naveden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

Objava obrazca EU 14, dne 10. 4. 2018

Objava obrazca EU14, dne 12. 4. 2018

Naročnik obvešča ponudnike, da je na Portalu javnih naročil objavljen nov popravljen popis del, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.

Z objavo popravka je naročnik podaljšal rok za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil in sicer do srede 18. 4. 2018 do 9.00 ure.
Naročnik bo odgovore preko Portala javnih naročil podal do srede 18. 4. 2018 do 15.00 ure.
Z objavo popravka je naročnik podaljšal tudi rok za oddajo ponudb: do torka 24. 4. 2018 do 9. 00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih naročnika dne 24. 4. 2018 ob 10.00 uri.

Vsa ostala določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostajajo nespremenjena.

Dne, 16. 4. 2018 objavljamo: Sheme za PVC okna