Povabilo k prijavi na tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja v občini Logatec.

Turistični vodnik je obraz območja, katerega predstavlja. Večinoma je prva oseba, ki turiste sprejme in od njega je odvisno ali se bodo slednji vračali, kar je bistvo turizma, ali pa bodo kraj obiskali samo enkrat in si ga zapomnili v negativnem smislu. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem destinacije razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne vrednote, enote kulturne dediščine,
zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti, skladno z ustreznim programom. Da to lahko dela, mora izpolniti več pogojev.

Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki:
– opravijo tečaj oz. preizkus znanja strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika,
– imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe (znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje izobrazbe ali s potrdilom o uspešnem zaključenem tečaju tujega jezika na stopnji najmanj srednje izobrazbe, ki ga izda organizacija, pooblaščena za opravljanje tovrstnih izobraževanj),
– pridobijo potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika,
– so vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov in
– posedujejo veljavno izkaznico.

Za lokalnega turističnega vodnika ne štejejo:
– tuji državljani, ki vodijo in spremljajo organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije,
– vodniki vodenj, kjer so z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje, ipd.) in delavci drugih pomembnih objektov, ki opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe,
– interpretatorji naravne in kulturne dediščine,
– nosilci licenc (dovoljenj, soglasij, ipd.), na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.

Občina Logatec ima področje lokalnega turističnega vodništva urejeno v Odloku o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Logatec (Logaške novice 11/11, v nadaljevanju: vodniški odlok). Ker je Občina Logatec po določilih vodniškega odloka dolžna zagotoviti primerno izobraževanje vodnikom in ker so se za izvedbo določenih skupnih projektov in projektov sodelovanja izkazale potrebe po turističnih vodnikih, bo zagotovljen tečaj turističnega vodenja.

Izobraževanje za območje občine Logatec bo izvedeno v okviru projekta sodelovanja med LAS-i z naslovom Pot miru – dediščina prve svetovne vojne, ki je bil predviden v okviru Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem. Projekt Pot miru – dediščina prve svetovne vojne je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji in sofinancerji projekta so: LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS V objemu sonca in LAS Vipavska dolina.

V jesenskem času bo v občini Logatec izveden tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja v občini Logatec, ki bo skladen z določili vodniškega odloka. Tečaj bo obsegal predvidoma 50 ur teoretičnega in praktičnega dela. Teorija bo podana v sejni sobi Upravnega centra Logatec, praktični del pa naj bi bil izveden na območju občine Logatec.

Glede na določila vodniškega odloka bo predmetnik tečaja sestavljen iz štirih področij:
1. Vodstvo turističnih izletov (osnove turizma, turistično vodenje, zvrsti in tehnike vodenja, postopki v problematičnih situacijah, prostorski in časovni načrt vodenja).
2. Dopolnilni načini vodenja (psihologija za turistične vodnike, retorika, bonton in kodeks vodnika, osnove poslovanja v turizmu, turistična zakonodaja, predpisi, ki urejajo lastništvo zemljišč, vaje v nastopanju, predstavitev seminarskega dela).
3. Strokovni predmeti (zgodovina, geografija, etnologija, arheologija, turizem in varstvo narave, kulturne in naravne znamenitosti območja občine, turistična podoba občine Logatec, orientacijsko spoznavanje občine).
4. Praktično vodenje in preizkus znanja (seminarska naloga: obdelana turistična tema iz občine Logatec ali širšega območja, kot pogoj za pristop k preizkusu, pisni preizkus pridobljenega znanja, praktično vodenje skupine na določenem območju občine.)

 

Vabimo vas k prijavi na tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja v občini Logatec Prijavite se tako, da z vsemi zahtevanimi podatki izpolnite podani obrazec in ga do najkasneje ponedeljka, 31. avgusta 2020 oz. do zasedbe prostih mest, pošljete ali prinesete na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec, oziroma skeniranega pošljete na naslov: obcina.logatec@logatec.si.

Za Občino Logatec Renata Gutnik, višji svetovalec II
LAS s CILjem