Občinski svet je na svoji 10. redni seji, med drugim, obravnaval tudi problematiko vzpostavitve Izpostave azilnega doma v Logatcu. Ob tej točki je bila prisotna skupina občank in občanov.

V uvodu je župan svetnike in prisotne občane seznanil s prejetimi informacijami s strani resornega ministrstva vezane na vladni sklep o vzpostavitvi Izpostave azilnega doma v Logatcu.

Med razpravo so se izoblikovali naslednji predlogi in stališča občanov, za katere le-ti apelirajo na občinski svet, da jih sprejme kot sklepe občinskega sveta ter jih kot take posreduje pristojnim državnim organom:

– »občinski svet zahteva, da vlada z ustreznim sklepom, Izpostavo azilnega doma v Logatcu prekvalificira v začasni nastanitveni center, s tem, da se v njih začasno nastani izključno begunce iz vojnih območij (Sirija, Irak) in ne tistih, ki jih zavračajo sosednje države«,

– »občinski svet od vlade zahteva, da se v začetni fazi v začasni nastanitveni center nastani do največ 50 beguncev«,

– »občinski svet od vlade zahteva, da se natančno izdela celokupen varnostni načrt (podroben načrt tehničnega varovanja), Izobraževalni učni center namreč nima ustrezne ograje za varovanje sosednjih objektov in prebivalcev, predvsem pa otrok na poti v šolo in iz šole, ..,) ter celotni načrt bodočega delovanja začasnega nastanitvenega centra. Oba izdelana načrta naj se še pred prihodom beguncev dogovori in uskladi s svetniki občinskega sveta in zainteresiranimi občani«.

Skladno s sprejetim sklepom občinskega sveta št. 013-1/2016-18 je sklicana 2. izredna seja Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v ponedeljek 29. 2. 2016, kamor so vabljeni predstavniki države.

Občina Logatec