Projekt h kateremu je pred štirimi leti pristopilo osem občin iz porečja Ljubljanice bo končno lahko zaživel. Po številnih popravkih in dopolnitvah vloge je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) neuradno že potrdilo vsebinsko popolnost vloge, ki ji je manjkala še ponovno podpisana in spremenjena medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju. To je v četrtek, 24. marca 2011, podpisalo osem županov pristopnic k projektu, ki so se sestali na Občini Logatec. Ta je omenjeni projekt vseskozi tudi vodila in koordinirala skupaj s Komunalnim podjetjem Logatec. Po zagotovilih okoljskega ministrstva naj bi občine še v letošnjem letu začele s črpanjem dobrih 34 milijonov sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije.

Občine Borovnica, Brezovica, Cerknica, Pivka, Postojna, Škofljica, Vrhnika in Logatec so se po letih usklajevanj, povezanih z oddajo popolne vloge in spremembe projektov, končno oddahnile. Po vseh zagotovilih, čeprav mora vloga po odobritvi s strani okoljskega ministra Roka Žarnića še v potrditev na Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, naj bi se kolesje povezano s porabo evropskih sredstev v ta namen končno premaknilo. Vse od leta 2007 se je Občina Logatec skupaj s Komunalnim podjetjem Logatec trudila, da bi zadeve uspešno pripeljala do dejanske izvedbe zastavljenih projektov posameznih občin.

Kot je na sestanku povedal direktor komunale v Logatcu Igor Petek, ki je zbranim predstavil potek dela na projektu Čista Ljubljanica, je bila pot, ki so jo prehodile občine, res dolga.  Na dolgotrajne postopke pa so zbrani župani pozabili že v naslednjem trenutku, saj jih je logaški župan skupaj s svojimi sodelavci seznanil, da je vloga s strani MOP-a potrjena ter da se v tem trenutku čaka le še na podpisano medobčinsko pogodbo, ki ureja medsebojno sodelovanje občin pri projektu. To navedbo je potrdil tudi mag. Blaž Mozetič, vodja Sektorja za kohezijsko politiko in investicije pri okoljskem ministrstvu. S strani ministrstva naj bi bile, po njegovem mnenju, zadeve, ki se tičejo vloge, zaključene. V kratkem namreč s strani občin že pričakujejo pripravljene razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev gradenj po posameznih projektih.

Dejstvo je, da je časa za porabo kohezijskih sredstev, glede na trajanje usklajevanja med okoljskim ministrstvom in občinami, ostalo zelo malo. Pripravljalci razpisnih dokumentacij za izbor izvajalcev gradenj morajo tako z delom pohiteti, saj se lahko dodeljena denarna sredstva črpajo le do konca leta 2015. Trenutno je že pripravljena razpisna dokumentacija za projekte v občinah Pivka, Cerknica in Logatec, pripravljen pa je tudi razpis na katerega se bodo prijavili tisti, ki bodo ta projekt v nadaljevanju tudi predstavljali širši javnosti (Javni razpis za obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice«).

V Občini Logatec se bo v okviru projekta Čista Ljubljanica reševalo problem čistilne naprave v Logatcu ter izgradnja kanalizacije Kalce-Gorenji Logatec, Kalce ter Martinj hrib. Z izgradnjo navedenega kanalizacijskega omrežja, predvsem pa z investicijo v čistilno napravo, se bo rešil pereč problem povezan z obstoječo čistilno napravo na območju Jačke v Logatcu.

Prijavljeni projekti z viri financiranja:

 PROJEKT SKUPNI STROŠKI PROJEKTA Z DDV (v EUR)  KOHEZIJSKI SKLAD EU  DRŽAVNI PRORAČUN  OBČINSKI PRORAČUN
Kanalizacija in centralna čistilna naprava v občini Borovnica     6.680.913   4.075.166     695.822   1.909.925
Kanalizacija in čistilna naprava v občini Brezovica   10.597.860   6.730.619  1.124.046   2.743.195
Centralna čistilna naprava v občini Cerknica     5.133.384   3.212.367     547.670   1.373.347
Kanalizacija in čistilna naprava v občini Logatec     8.433.033   5.191.964     916.229   2.324.840
Kanalizacija in čistilna naprava v občini Pivka     8.663.959   5.032.537     888.095   2.743.327
Kanalizacija in centralna čistilna naprava v občini Postojna     4.196.653   2.731.742     406.748   1.058.163
Kanalizacija v občini Škofljica     2.414.331   1.528.909     268.609      616.813
Kanalizacija in centralna čistilna naprava v občini Vrhnika     9.884.935   6.100.428  1.076.547   2.707.960
SKUPAJ 56.005.068 34.603.732  5.923.766  15.477.570

 

Romana Hribar in Mateja Čuk 
Občinska uprava Občine Logatec