3. julija 2018 je bilo objavljeno javno naročilo Izhodiščne hidrološke študije, spremljanje hidroloških razmer in izdelava projektnih dokumentacij za izboljšanje hidrološkega stanja na območjih projekta »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v Osrednji Sloveniji in na Gorenjskem (Mala barja – Marja)« in na območju 7 projekta »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja (PoLJUBA) na portalu javnih naročil pod oznako JN004488/2018-W01.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ZRSVN in projektni spletni strani.

Z lepimi pozdravi,

Jasna Mulej, univ. dipl. biol.

Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
tel: 01 2445 353, 040 267 352

www.malabarja-marja.si