Vloge (pravilno izpolnjene, podpisane, žigosane) skupaj s potrdilom o plačani upravni taksi (v primeru, kjer je ta predpisana) pošljite na naslov: obcina.logatec@logatec.si

1 Gradnja objektov

1a Komunalni prispevek

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

1b Ceste

Vloga za določitev projektnih pogojev za poseg v varovalni pas
Vloga za soglasje za poseg v varovalni pas ceste
Vloga za soglasje za priključitev
Vloga za ceste: prekop, napeljevanje, zapora
Vloga za zaporo ceste prireditev
Vloga za ceste prekop UE (dokazilo o pravici graditi v cestnem telesu občinske javne ceste)

1c Projektni pogoji in mnenja

Priloga 8A: Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
Priloga 9A: Zahteva za izdajo mnenja
Priloga 13C: Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba
Priloga 20C: Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

2 Prostor in premoženjske zadeve

Zahteva za izdajo lokacijske informacije – .doc
Zahteva za izdajo lokacijske informacije – .pdf
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora – dodatna pojasnila
Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Ponudba za odkup zemljišča nosilcu predkupne pravice
Vloge drugih predkupnih upravičencev: kultura, narava, voda

3 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Vloga za oprostitev plačila NUSZ
Napoved podatkov za odmero NUSZ

4 Okolje

Prijava
 taksne obveznosti
Prijava uporabe zvočnih naprav brez dovoljenja
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom 

5 Parkirne dovolilnice

Vloga za izdajo parkirne dovolilnice

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Prireditve na prostem in dovoljenje za hrup

Ker se bliža čas toplejših dni in s tem tudi organiziranje prireditev na prostem, vsem organizatorjem prireditev, ki gostijo glasbenike oziroma na svojih prireditvah uporabljajo ozvočenje, posredujemo obvestilo, s katerim želimo zagotoviti pravočasno informacijo o tem, katero dokumentacijo je potrebno pridobiti, s strani občinskega organa.

Vir fotografije: Missionprofessional

Kdaj potrebujete dovoljenje?
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je potrebno pridobiti za uporabo zvočnih naprav na prireditvi, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva okolja. Dovoljenje izda pristojni organ občine, na območju katere je kraj prireditve.

Pomembno je, da organizatorji prireditev vlogo pravočasno vložijo, saj v nasprotnem primeru dovoljenja ni mogoče izdati. Rok za vložitev vloge je vsaj 30 dni pred začetkom prireditve.

Vlogi je potrebno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje ali pa priložiti dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da: razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v prilogi predpisa in število vseh zvočnikov ni večje od šest. Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1:1000, na njem pa morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj. Če v poročilu o emisiji hrupa v okolje za posamezno stanovanjsko stavbo ni ocenjena izpostavljenost hrupu, je treba k vlogi za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom priložiti tudi izjave lastnikov stanovanjskih stavb oziroma stanovanj v njih, da se strinjajo z uporabo zvočnih naprav na prireditvi.

Kdaj dovoljenja ni potrebno pridobiti?
V naštetih primerih mora organizator prireditve Občini Logatec zgolj prijaviti uporabo zvočnih naprav na takšni prireditvi, najmanj 7 dni pred začetkom prireditve, na pripravljenem obrazcu.

Šteje se, da dovoljenja ni potrebno pridobiti, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, če:

– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,

– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali

– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo, z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur.

Če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave, uporabljene na prireditvi, ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči.

Vloge lahko pridobite v sprejemno informacijski pisarni Občine Logatec ali na spletni strani občine www.logatec.si, in sicer na tej strani, kjer ste sedaj. Za vlogo ter izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, je potrebno plačati upravno takso, ki znaša 22,60 €.

Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.

Vsem organizatorjem želimo množičen obisk prireditev, prebivalcem, ki živijo v neposredni bližini prostora prireditev, pa strpno sobivanje v času, ko prireditve potekajo.

Občinska uprava

Zapora občinske ceste – obveznost elaborata

Počasi smo že vstopili v obdobje, ko bo organiziranih veliko prireditev na prostem, prav tako pa se prične z izvajanjem del, zaradi katerih je potrebno cesto delno ali popolno zapreti za promet. Dela in prireditve na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem, ki ga izda Občinska uprava Občine Logatec. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas zapore.

Roki za podajo vloge?
Občinska uprava je pripravila dva obrazca za vlogo in sicer Vlogo za izdajo dovoljenja za zaporo ceste zaradi del ter Vlogo za izdajo dovoljenja za zaporo ceste zaradi prireditve. Vloga mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati: – podatke o vlagatelju, – podatke o lokaciji, – podatke o prireditvi, zaradi katere se predlaga zapora ceste, – podatke o načinu in času trajanja izvedbe prireditve, – elaborat zapore ceste opremljen z žigom pooblaščenega inženirja in njegovim podpisom.

Kaj je Elaborat zapore ceste?
Elaborat zapore ceste ni novost in želja občine, temveč je predpisan s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06, 88/08, 109/10-ZCes-1), ki ga je sprejelo Ministrstvo za promet. Elaborat je sestavni del vloge! V elaboratu je določena začasna prometna ureditev zaradi izvedbe del, zavarovanja nevarnih mest, objektov ali ovir v cestnem prometu in prireditev tako, da je tudi na takih delih ceste zagotovljeno varno in čim bolj tekoče odvijanje vseh vrst prometa. Če vloga ne bo vsebovala tega predpisanega elaborata, bo morala občinska uprava žal vlogo zaradi nepopolnosti zavreči. Prav tako Komunalno podjetje, kot tisti, ki zaporo ceste postavlja, ne more prevzeti odgovornosti za postavitev zapore cest brez predpisanega elaborata.

Plačilo takse?
Obrazci za vloge so pripravljeni in na voljo v sprejemno informacijski pisarni Občine Logatec ali na spletni strani občine www.logatec.si, konkretno na tej strani, kjer ste sedaj. Podatki o upravnih taksah so navedeni v obrazcu.

Občinska uprava