Konec novembra smo na spletni strani www.logatec.si objavili anketo, kjer smo vas spraševali po vsebinah, kivas v povezavi z Upravnim centrom Logatec najbolj zanimajo.
Možne tematike smo našli v vskodnevnem stiku z uporabniki, občani bodisi v naših pisarnah bodisi kar na cesti.

 KAJ VAS PRI UPRAVNEM CENTRU LOGATEC NAJBOLJ ZANIMA?
kaj se bo zgodilo s stavbama na Tržaški cesti 13 in 15
   27.9%  
zakaj ima ravno streho
 14%  
koliko je parkirišč
   14%  
kdo vse bo v njem
 11.6%  
koliko je investicija stala
   11.6%  
kdaj bo otvoritev
 7%  
zakaj se tako imenuje
   4.7%  
kdaj bodo institucije v njem pričele sprejemati nas, stranke
 4.7%  
kdo je arhitekt
   2.3%  
kje lahko dobim več informacij
 2.3%  

Kar tretjino je zanimalo kaj se bo zgodilo s stavbama na Tržaški cesti 13 in 15.
Lastnik stavb je Kmetijska zadruga Logatec z.o.o., katere direktor, gospod Košir nam je zaupal, da bodo v začetni fazi preko nepremičninskega posrednika prostore oddali za poslovne namene.

Sicer pa sta stavbi vpisani v register kulturne dediščine. Stavba na Tržaški cesti 13 (rumena) je vrednotena za kulturni spomenik in jo varuje splošni varstveni režim za stavbno dediščino, stavba na Tržaški cesti 15 pa je v registru vpisana kot kulturna dediščine in jo varuje enak varstveni režim. Obseg varovanja je objekt. Varuje pa se tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin. V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije objekta v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ter določili konservatorskega programa za spomenik. Pri varovanju stavbne dediščine se zlasti varuje tlorisna in višinska zasnova- gabariti, gradivo in konstrukcija zasnove – iz katere materiala je stavba zidana, oblikovanost zunanjščine – kritina, stavbno pohištvo (okna), barva, detajli, funkcionalna zasnova v notranjem pripadajočem prostoru (hodniki, stopnišča) in komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb). Profano stavbno dediščino predstavljajo podeželjske, mestne in trške stavbe. V Občini Logatec je evidentiranih  63 enot  profane stavbne dediščine, od tega je 11 enot že razglašenih, 4 enote pa so v fazi razglasitve za kulturni spomenik. Ta tip predstavlja najštevilčnejši tip dediščine v občini.

Zakaj ima Upravni center Logatec ravno streho?
Ravna streha je posledica sodobnih smernic v arhitekturnem načrtovanju, ki omogoča boljši izkoristek prostora. Slednji je nujno potreben za osnovni namen: na enem mestu združiti čim več inštitucij in uporabnikom omogočiti čim lažji dostop in hitrejše servisiranje. Sodobna oblika stavbe pa tudi sodi v mesto, kar Logatec je.

Koliko je parkirišč?
Parkirnih mest je 152, od tega 12 pokritih, invalidom je namenjenih 8 parkirnih mest, in sicer 4 pred vhodom v Upravni center Logatec in 4 na zgornjem parkirišču (za Narodnim domom).

Kdo vse se nahaja v Upravnem centru Logatec?

Kakšni so bili stroški gradnje Upravnega centra Logatec?

Vrednost investicije je 7 milijonov evrov. Investitor je Občina Logatec, ki je zagotovila sredstva za gradnjo skupaj s sofinancerji (ministrstva, banka). Po odprodaji nekaterih prostorov v pritličju (pošta, notariat, zavarovalnica), bo Občina Logatec ostala lastnica tretjine objekta.

Zakaj se imenuje Upravni center Logatec in ne Občina Logatec?
Stavba se imenuje Upravni center Logatec zato, ker so v njej, poleg Občine Logatec, tudi druge vladne in komercialne inštitucije. Upravni center Logatec pod eno streho združuje različna področja in tako poenostavlja poti  uporabnikom.

Otvoritev je bila 9. 12.2009.

Kdaj bodo institucije v njem pričele sprejemati nas, stranke?
Večina inštitucij je z delom pričela 30. novembra 2009. 14. decembra 2009 prične na tej lokaciji obratovati Pošta Slovenije, v januarju pa še notarka.

Kdo je arhitekt?
Arhitekt je Stanislav Arnuš.

Kje lahko dobim več informacij?
Na spletni strani www.logatec.si, kjer je na več mestih lociran tudi načrt Upravnega centra Logatec, ki je odličen pripomoček za orientacijo po stavbi.

Še nekaj splošnih podatkov:
Telefonska številka Upravnega centra Logatec 01 / 7590 644

površina parkirišč: 2 549 m2
parkovna površina: 1 063 m2
neto površina etaž: 4 500 m2 (klet 960 m2 . ostale etaže 1 180 m2 )
pokrita parkirna mesta: 220 m2
dolžina stavbe: 86,60 m
širina: od 8,50 m do 29,60 m
površina parcele: 4 949 m2

Kronologija
2002 . prva ideja in iskanje primernih lokacij
2005 . občinski svet soglaša z idejo o izgradnji
Upravnega centra Logatec
2006 . dogovor o medsebojnem sodelovanju
Občine Logatec z ministrstvi (Ministrstvo za javno
upravo . Ministrstvo za finance . Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve)
2007 . idejna zasnova in gradbeno dovoljenje
2008 . prva dela
2009 . uporabno dovoljenje
9. 12. 2009 . slavnostno odprtje

Renata Gutnik, višja svetovalka in
Katja Žagar, podsekretarka