Številka: 013-2/2015-8
Datum: 25. 2. 2015

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
5. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 12. marca 2015, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 29. 1. 2015
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. * Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 3/13, 12/13), 1. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Borut Smrdelj, višji svetovalec za okolje in prostor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Obravnava predloga spremembe gradiva Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Obravnava predlogov ukinitve javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

8. Obravnava predloga delnega odpisa dolga
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: mag. Maja Lukan-Lapornik, podsekretar, in Andrej Vrhunc, višji svetovalec za pravne zadeve
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Obravnava Poročila organizatorja volilne kampanje in delna povrnitev stroškov, *priloga, popravek gradiva
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Maja Lukan Lapornik, podsekretar, in Andrej Vrhunc, višji svetovalec za pravne zadeve
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Obravnava predloga odločitev o nadaljevanju postopka odškodninskih tožb
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Maja Lukan Lapornik, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
Statutarno pravna komisija

* Gradivo so bila skladno z 22. členom poslovnika posredovana naknadno.

Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Marjan Gregorič, predsednik Nadzornega odbora,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
poročevalci,
Nina Gregorič, sekretar občinskega sveta,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.