Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

SKLICUJEM

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek 19. oktobra 2017 ob 18. uri v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec (I. nadstropje).

Za sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:
1. Mandatne zadeve

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Logatec se sklicuje iz razloga, ker gradivo s strani Državne volilne komisije in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni bilo na voljo v času za sklic redne seje.

Lep pozdrav.
Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
mag. Klavdija Kenk Šabič, predsednica NO Občine Logatec
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.